Oznamujeme Vám, že na základe prijatého VZN od 1.januára 2014 upravujeme finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií a príspevkov zákonného zástupcu žiaka vo výške nákladov na nákup potravín nasledovne:

I.stupeň:                             1,11 €/ obed

II. stupeň:                           1,19 €/ obed

Dospelí stravníci:              2,29 €/ obed

Gymnázium:                      1,32 €/obed

Hmotná núdza I. stupeň:  0,11 €/ obed

Hmotná núdza II. stupeň: 0,19 €/ obed