Domovská stránka / Novinky / Rok Sedembolestnej Panny Márie

Rok Sedembolestnej Panny Márie

Ako isto vieme, Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila rok 2014 za Rok Sedembolestnej Panny Márie. Za dva týždne nového roku nám ponúkla pastiersky list venovaný Roku Sedembolestnej: http://ave.kbs.sk/obsah/sekcia/h/o-roku/p/pastiersky-list-52  a Dekrét o možnosti získať úplné odpustky v Jubilejnom Roku Sedembolestnej Panny Máriehttp://ave.kbs.sk/obsah/sekcia/h/o-roku/p/odpustky-52.  Aj na našej škole sa snažíme aktívnym spôsobom zapojiť do aktivít Roku Sedembolestnej, k čomu nás vyzval aj pomocný biskup našej Košickej arcidiecézy Mons. Stanislav Stolárik:

Podnety k prežívaniu Roka sedembolestnej Panny Márie:

 

– Vytvoriť miestne koordinačné skupiny ozaj zanietených dobrovoľníkov z radu kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok a laikov. Pravdepodobne by nimi mohli byť posilnené rady pastoračných rád na diecéznej a farskej úrovni.

 

– Osloviť rehole, zasvätených, hnutia, UPC, ACM… – ich aktivity na prehĺbenie vzťahu k PM a k modlitbe sv. ruženca. K spoločnej modlitbe sv. ruženca povzbudzovať najmä rodiny.

 

– Premyslieť pravidelné /mesačné?/ obnovy s rôznymi skupinami /pre deti, mládež, manželské páry…/ s cieľom prehĺbiť úctu k PM s adoráciou a sv. spoveďou (Môžu sa podrobnejšie rozjímať pripravené materiály bp Haľka).

 

– Vytvoriť reťaz modlitby sv. ruženca na celom Slovensku 1x za mesiac – vždy 15.- tého v mesiaci /sformulovať úmysly podľa mesačných tém/.

 

– Vytvoriť reťaz dennej modlitby aspoň jedného desiatku ruženca v cirkevných škôlkach, školách na celom Slovensku. Zamerať katechézy, hry, pesničky k prehĺbeniu úcty PM. Veľmi dôležité podchytiť deti a mládež a stále na tom pracovať.

 

– Zamyslieť sa nad možnosťou modlitby 15.-tého v mesiaci cez rádio Lumen a TV LUX napr. ráno o 8. hod. (prípadne iný čas), keď by sa k celoslovenskej modlitbe za krajinu mohli pridať i škôlkári, žiaci, študenti cirkevných škôl+ďalší veriaci. Celé Slovensko by sa modlilo spolu napr. desiatok sv. ruženca.

 

– Olympiády – poznaj PM, putne miesta na SK… Víťazné družstvá zaujímavé ocenenia.

 

– Vytvorenie letných pobytov /tzv. tábory/  so zameraním na prehĺbenie modlitby a úcty  PM. Finančne podporiť deti z finančne slabých rodín, aby sa mohli zúčastniť týchto pobytov.

 

– Zamerať sa na mariánske mesiace – máj a október zvlášť u detí a mladých intenzívne pestovať a rozvíjať vzťah k PM cez tradičné pobožnosti. Do Roka SPM spadá len máj; október by mohol byť mesiacom poďakovania za rok SPM. Znova vrátiť mariánskym mesiacom silu ich charakteru.

 

– Po úspešnom putovaní relikvií sv. Konštantína v cudzine, osloviť aj krajanov – zapojiť ich, ponúknuť im napr. spojenie v modlitbe vždy 15.- tého v mesiaci… prípadne zvážiť ich podnety

 

– Osloviť mladých- ale aj iné vekove skupiny – k premysleniu a vytvoreniu tradície peších púti do Šaštína z každej časti Slovenska. K tomu vytvoriť skupiny dobrovoľníkov ku komplexnému spracovávaniu vhodných trás – viď napr. už tradičné pešie púte do Levoče, pešie púte skupiny veriacich z Vranova do Czenstochovej /už 15 rokov/… Púte by sa nemuseli konať len ku 15.-tému septembru, ale kedykoľvek. Mohla by z toho vzniknúť vzácna tradícia.

 

-Na mnohých miestach sa už konajú „púte“ z farností s deťmi a mládežou na mariánske pútnické miesta po sv. prijímaniach a birmovkách. Naďalej venovať tejto iniciatíve viac pozornosti

 

– Často, “každú chvíľu” medializovať akcie vrátane spätnej väzby. Využívať našu tlač, rádio, televíziu, internet /ale aj iné, nebáť sa pozývať a písať aj do iných médií aj keď to bude možno náročnejšie/.

 

X Mons. Stanislav Stolárik

                                                                                                                                košický pomocný biskup

 

 

 

Zatiaľ sme v našej škole rozbehli každodennú modlitbu desiatku sv.ruženca pred vyučovaním a vo štvrtok a piatok pred školskou sv.omšou na hlavnej chodbe. Celý rok sme však odštartovali už skôr, a to scénkou k Sedembolestnej počas Noci čítania Biblie v piatok 13.12.2013 a nesmieme zabudnúť ani na darovaný ruženček, z ktorého sa v prvý vyučovací deň tohto kalendárneho roku mohol tešiť každý žiak našej školy.

Veríme, že počas celého roku Sedembolestnej budeme rozjímať nad siedmimi bolesťami Panny Márie a spojíme naše utrpenia s utrpeniami našej Nebeskej Matky. Tak nám v tom, Panna Mária, pomáhaj.

Všetky podnetné materiály a dôležité veci nájdete na oficiálnej stránke KBS k Roku Sedembolestnej Panny Márie: www.ave.kbs.sk 

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment