Ako isto vieme, Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila rok 2014 za Rok Sedembolestnej Panny Márie. Za dva týždne nového roku nám ponúkla pastiersky list venovaný Roku Sedembolestnej: http://ave.kbs.sk/obsah/sekcia/h/o-roku/p/pastiersky-list-52  a Dekrét o možnosti získať úplné odpustky v Jubilejnom Roku Sedembolestnej Panny Máriehttp://ave.kbs.sk/obsah/sekcia/h/o-roku/p/odpustky-52.  Aj na našej škole sa snažíme aktívnym spôsobom zapojiť do aktivít Roku Sedembolestnej, k čomu nás vyzval aj pomocný biskup našej Košickej arcidiecézy Mons. Stanislav Stolárik:

Podnety k prežívaniu Roka sedembolestnej Panny Márie:

 

– Vytvoriť miestne koordinačné skupiny ozaj zanietených dobrovoľníkov z radu kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok a laikov. Pravdepodobne by nimi mohli byť posilnené rady pastoračných rád na diecéznej a farskej úrovni.

 

– Osloviť rehole, zasvätených, hnutia, UPC, ACM… – ich aktivity na prehĺbenie vzťahu k PM a k modlitbe sv. ruženca. K spoločnej modlitbe sv. ruženca povzbudzovať najmä rodiny.

 

– Premyslieť pravidelné /mesačné?/ obnovy s rôznymi skupinami /pre deti, mládež, manželské páry…/ s cieľom prehĺbiť úctu k PM s adoráciou a sv. spoveďou (Môžu sa podrobnejšie rozjímať pripravené materiály bp Haľka).

 

– Vytvoriť reťaz modlitby sv. ruženca na celom Slovensku 1x za mesiac – vždy 15.- tého v mesiaci /sformulovať úmysly podľa mesačných tém/.

 

– Vytvoriť reťaz dennej modlitby aspoň jedného desiatku ruženca v cirkevných škôlkach, školách na celom Slovensku. Zamerať katechézy, hry, pesničky k prehĺbeniu úcty PM. Veľmi dôležité podchytiť deti a mládež a stále na tom pracovať.

 

– Zamyslieť sa nad možnosťou modlitby 15.-tého v mesiaci cez rádio Lumen a TV LUX napr. ráno o 8. hod. (prípadne iný čas), keď by sa k celoslovenskej modlitbe za krajinu mohli pridať i škôlkári, žiaci, študenti cirkevných škôl+ďalší veriaci. Celé Slovensko by sa modlilo spolu napr. desiatok sv. ruženca.

 

– Olympiády – poznaj PM, putne miesta na SK… Víťazné družstvá zaujímavé ocenenia.

 

– Vytvorenie letných pobytov /tzv. tábory/  so zameraním na prehĺbenie modlitby a úcty  PM. Finančne podporiť deti z finančne slabých rodín, aby sa mohli zúčastniť týchto pobytov.

 

– Zamerať sa na mariánske mesiace – máj a október zvlášť u detí a mladých intenzívne pestovať a rozvíjať vzťah k PM cez tradičné pobožnosti. Do Roka SPM spadá len máj; október by mohol byť mesiacom poďakovania za rok SPM. Znova vrátiť mariánskym mesiacom silu ich charakteru.

 

– Po úspešnom putovaní relikvií sv. Konštantína v cudzine, osloviť aj krajanov – zapojiť ich, ponúknuť im napr. spojenie v modlitbe vždy 15.- tého v mesiaci… prípadne zvážiť ich podnety

 

– Osloviť mladých- ale aj iné vekove skupiny – k premysleniu a vytvoreniu tradície peších púti do Šaštína z každej časti Slovenska. K tomu vytvoriť skupiny dobrovoľníkov ku komplexnému spracovávaniu vhodných trás – viď napr. už tradičné pešie púte do Levoče, pešie púte skupiny veriacich z Vranova do Czenstochovej /už 15 rokov/… Púte by sa nemuseli konať len ku 15.-tému septembru, ale kedykoľvek. Mohla by z toho vzniknúť vzácna tradícia.

 

-Na mnohých miestach sa už konajú „púte“ z farností s deťmi a mládežou na mariánske pútnické miesta po sv. prijímaniach a birmovkách. Naďalej venovať tejto iniciatíve viac pozornosti

 

– Často, „každú chvíľu“ medializovať akcie vrátane spätnej väzby. Využívať našu tlač, rádio, televíziu, internet /ale aj iné, nebáť sa pozývať a písať aj do iných médií aj keď to bude možno náročnejšie/.

 

X Mons. Stanislav Stolárik

                                                                                                                                košický pomocný biskup

 

 

 

Zatiaľ sme v našej škole rozbehli každodennú modlitbu desiatku sv.ruženca pred vyučovaním a vo štvrtok a piatok pred školskou sv.omšou na hlavnej chodbe. Celý rok sme však odštartovali už skôr, a to scénkou k Sedembolestnej počas Noci čítania Biblie v piatok 13.12.2013 a nesmieme zabudnúť ani na darovaný ruženček, z ktorého sa v prvý vyučovací deň tohto kalendárneho roku mohol tešiť každý žiak našej školy.

Veríme, že počas celého roku Sedembolestnej budeme rozjímať nad siedmimi bolesťami Panny Márie a spojíme naše utrpenia s utrpeniami našej Nebeskej Matky. Tak nám v tom, Panna Mária, pomáhaj.

Všetky podnetné materiály a dôležité veci nájdete na oficiálnej stránke KBS k Roku Sedembolestnej Panny Márie: www.ave.kbs.sk