V zmysle §-150 ods. 5 zákona NR SR 245/2008 Z.z. (tzv. školský zákon) vám oznamujem, že dňa 29.októbra 2014 udeľujem voľno žiakom CZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, časť základná škola, ktorá je súčasťou Cirkevnej spojenej školy, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou.

Dôvod : Účasť učiteľov na plánovanom stretnutí, ktoré pravidelne organizuje zriaďovateľ školy: Celodiecézny metodický deň pedagogických a nepedagogických zamestnancov katolíckych ZŠ Košickej arcidiecézy v Prešove.

PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy