Korene sviatku Všetkých svätých siahajú do 4. storočia. Vo Východnej Cirkvi sa totiž  už vtedy slávila spomienka na všetkých tých, ktorí položili svoj život pre vieru.V Západnej Cirkvi sa datuje vznik spomienky na všetkých svätých na  začiatok 7. storočia. V roku 608, dňa 13. mája, sa slávila posviacka bývalého pohanského chrámu Panteónu, ktorý bol vystavaný v roku 25 pred Kristom za vlády cisára Oktaviána Augusta.Pohania ho zasvätili všetkým bohom. Panteón je dnes kultúrnou pamiatkou. Pápež sv. Bonifác IV. nariadil, aby z neho vyhádzali všetky pohanské modly a premenil Panteón na kresťanský chrám. Deň pred spomínanou posviackou doviezli na osemnástich nádherne vyzdobených vozoch do tohto chrámu množstvo relikvií svätých mučeníkov a uložili ich do skriniek, ktoré tam boli na tento účel pripravené. Pápež zasvätil tento chrám Preblahoslavenej Panne Márii a všetkým svätým mučeníkom. Zároveň nariadil, aby sa vo výročný deň tejto posviacky konala slávnosť všetkých svätých.

Pápež Gregor III. v roku 731 vystaval v chráme sv. Petra kaplnku ku cti všetkých svätých apoštolov, mučeníkov a spravodlivých. Spolu s biskupmi nariadil, aby sa slávnosť uctievania všetkých svätých slávila v Ríme 1. novembra. Veriaci si tak začali pripomínať, že je mnoho svätých, ktorí počas roka nemajú svoj sviatok. Ich spoločná oslava tak začala spadať na 1. 11. Roku 844 pápež Gregor IV. rozšíril slávenie tohto sviatku na celú Cirkev. Odvtedy sa každoročne slávi po celom svete.

Svätým sa nestáva len človek žijúci ďaleko od ostatných, alebo človek pokladaný za „iného“.Svätými sú aj králi, mýtnici, manželia a manželky, prosté devy a chlapci.

Katechumeni v staroveku si pri krste vzbudzovali túžbu byť kresťanmi a stať sa svätými.

Teda SVÄTÝM MÔŽEŠ BYŤ AJ TY, aj napriek svojmu terajšiemu životu.

Svätí tvoria cirkev oslávenú, my pútnici na zemi cirkev putujúcu a duše v očistci cirkev trpiacu. A práve 2.november je dňom, kedy sa modlíme za duše v očistci, kedy si spomíname na všetkých verných zosnulých. Oktáva modlitieb (8 dní) začína ale už deň pred tým, 1.novembra a trvá do 8.novembra. Sú to dni, počas ktorých máme každý jeden z nás obrovskú moc vyslobodzovania duší z očistca, aby sa dostali do neba. Stačí splniť 5 podmienok:

  • vzbudiť si úmysel získať odpustky
  • pristúpiť k sviatosti zmierenia
  • vzbudiť si rozhodnutie viac nehrešiť a nemať naviazanosť ani na ľahký hriech
  • prijať Eucharistiu (sv. prijímanie)
  • pomodliť sa modlitbu na úmysel Sv. Otca (napríklad Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu)