Bratia a sestry. 7. februára sa na Slovensku uskutoční Referendum o ochrane rodiny. Doteraz sme mali  v našej krajine niekoľko referend, ktoré sa týkali prevažne ekonomických tém. Zatiaľ len jedno jediné – Referendum o vstupe do EÚ – bolo platné. Rozhodlo o tom, že dnes je Slovenská republika už 11 rokom členom tohto zoskupenia.
V doterajšej krátkej histórii Slovenska sa však ešte nikdy nestalo, žeby sme tu mali referendum, ktoré možno nazvať hodnotové. Nadchádzajúce Referendum o rodine je práve týmto referendom o hodnotách, a to rovno o hodnotách najcennejších – o manželstve, rodine a práve detí na otca a matku.
O čom je toto referendum?
Referendum bude mať tri otázky:
1.Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2.Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené   osvojenie (adopcia) detí  a ich následná výchova?
3.Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo  deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Ako by mal hlasovať kresťan?
V prvom rade je našou morálnou povinnosťou ísť na referendum. Kresťan, ktorý je pokrstený, počúva Božie slovo, prijíma sviatosti a snaží sa žiť podľa evanjelia, má pri týchto otázkach len jednu voľbu – hlasovať 3 krát ÁNO. Boh nám zjavil svoju vôľu celkom jasne vo svojich prikázaniach a v evanjeliu. A práve cez nich sa dozvedáme o jedinečnosti manželstva ako zväzku muža a ženy, o potrebe chrániť práva detí, ale aj o tom, že sám Boh sa rozhodol prísť na túto zem a stať sa človekom práve v rodine a cez rodinu. Tým vlastne Kristus, Boží Syn, manželstvo a rodinu posvätil. Sledujúc zahraničie, kde sa presadzujú v čoraz väčšom počte krajín tzv. registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia, „manželstvá“ osôb rovnakého pohlavia, adopcie detí osobami rovnakého pohlavia, až po rôzne tresty za vyslovenie svojho názoru na škodlivosť týchto vecí, je toto referendum o ochrane rodiny veľmi potrebné.
Vyhodené peniaze?
Zástancovia demokracie tvrdia, že referendum je najlepším nástrojom vyjadrenia vôle ľudu a že demokracia niečo stojí. Avšak pri Referende o rodine tvrdia opak. Viacerí z nich hovoria, že je nespravodlivé voči menšinám, že je nepotrebné a príliš drahé. Veď stojí až 6,3 mil. eur. Či sa tieto peniaze nedali využiť inak, lepšie, či sa nedala rozdeliť táto čiastka do zdravotníctva, či školstva a pod? Nuž, odpovedzme si sami: Čo je dôležitejšie, keď dnes prichádza na Slovensko tzv. Rodová ideológia a podobné „nápady“? Je dôležitejšie brániť manželstvo, rodinu a deti, alebo kilometer cesty, ktorá  – a to je na Slovensku zvykom – sa neraz predraží aj niekoľkokrát? Vtedy to nie sú vyhodené peniaze? Kritizuje sa aj kradnutie a korupcia tak vehementne v našich médiách, ako nastávajúce Referendum o rodine? Koľko stámiliónov, či dokonca miliárd eur už bolo na Slovensku premárnených a rozkradnutých bez toho, aby priniesli úžitok pre ľudí a pre spoločné dobro. Nie, nechcem tým povedať, že 6 miliónov je málo. Iba pripomínam, že hodnoty sú dôležitejšie, ako peniaze. Môže sa totiž stať, že v budúcnosti síce budeme žiť ekonomicky lepšie, avšak v mravnom rozklade.
Malé zamyslenie na záver
Pred rokmi by mi určite nenapadlo, že niekedy budem písať článok o Referende na ochranu rodiny. Dnes je to realita. Ľudia, ktorých som v tieto dni stretol, hovoria podobne. Čo tým chcem povedať? Nuž iba to, že aj za socializmu istý čas platilo, že veriaci budú mať len toľko práv, koľko si vydobijú. Dnes to opäť platí, a možno aj oveľa väčšmi. Len s jedným dodatkom, že totiž nielen veriaci, ale aj neveriaci, ktorí si ctia určitý hodnotový systém, musia o tieto hodnoty zápasiť. Preto vyzývam všetkých, aby sme 7. Februára nezostali doma, ale išli na referendum a zakrúžkovali trikrát áno Božej vôli, rozumu a hodnotám, na ktorých je naša európska civilizácia postavená už celé  stáročia.
Váš duchovný otec Štefan