ČO JE TO CLIL?    PREČO SME SA ROZHODLI VYUČOVAŤ TOUTO METÓDOU?

CLIL (Content and Language Integrated Learning) predstavuje inovatívnu metódu vyučovania nejazykových predmetov prostredníctvom cudzieho jazyka. Žiaci tak prirodzene môžu používať cudzí jazyk v rôznych situáciách.

Metódou CLIL sa integruje vyučovanie obsahu predmetu (matematika, prírodoveda, výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova, etická výchova a informatická výchova), s vyučovaním cudzieho jazyka. V tomto prípade cudzí jazyk nie je len cieľom vzdelávania, ale aj prostriedkom. Učiteľ zároveň učí predmet aj cudzí jazyk.Pomocou CLIL-u sa cudzí jazyk stáva neoddeliteľnou súčasťou procesu učenia, žiaci sa nesústreďujú v prvom rade na jazyk samotný, ale na obsah, o ktorom chcú komunikovať, skutočne komunikujú, nepoužívajú jazyk v umelo navodených situáciách.

Pre efektívnejšie využitie cudzieho jazyka a podpory výučby ako zlepšiť komunikačné kompetencie sa práve prostredníctvom metódy CLIL vyučuje aj na našej škole výtvarná výchova v 1.ročníku ZŠ.

 1. Podporuje rozvíjanie jazyka a kultúry, spoznávanie a postupné upevňovanie si cudzieho jazyka a všeobecne zvyšuje pozitívnu motiváciu učiť sa jazyky.
 2. Prihliada na dosiahnutý stupeň psychického vývinu a umožňuje osvojiť si prirodzenú výslovnosť, intonáciu a plynulý rytmus reči.
 3. Napomáha odstrániť neistotu vo vyjadrovaní vyplývajúcu z nedostatku príležitostí komunikovať v zmysluplnom kontexte a s tým spojené komunikačné zábrany a vedie k zlepšeniu verbálnych schopností žiakov v ústnom i písomnom vyjadrovaní.
 4. Jazyk je prostriedkom pre výučbu vzdelávacieho obsahu nie cieľom – Cudzí jazyk sa v predmete výtvarná výchova berie ako nástroj vzdelávania, nie ako jeho výsledok: Odporúčanie pre základné školy, ktoré integrujú metódu CLIL na 1. Stupni ZŠ- MŠVVaŠ SR.

odkaz:Didaktická efektívnosť metódy CLIL na 1.stupni ZŠ

Výhody, ktoré CLIL prináša:

 • celkové zlepšenie komunikačných kompetencií žiaka v cieľovom jazyku,
 • prehlbuje sa povedomie o materinskom jazyku, cieľovom jazyku a ostatných jazykoch,
 • zvýšená motivácia žiaka prostredníctvom reálnych situácií pri vyučovaní cieľového jazyka,
 • zvýšenie plynulosti vyjadrovania sa, širší rozsah slovnej zásoby,
 • aktívne zapojenie sa na hodinách,
 • motivuje žiakov k cudziemu jazyku,
 • rozvoj vlastného národného a kultúrneho povedomia,
 • príprava na praktický život a prácu v multikultúrnej spoločnosti.