Domovská stránka / Novinky / Metóda CLIL už v 1.ročníku ZŠ

Metóda CLIL už v 1.ročníku ZŠ

ČO JE TO CLIL?    PREČO SME SA ROZHODLI VYUČOVAŤ TOUTO METÓDOU?

CLIL (Content and Language Integrated Learning) predstavuje inovatívnu metódu vyučovania nejazykových predmetov prostredníctvom cudzieho jazyka. Žiaci tak prirodzene môžu používať cudzí jazyk v rôznych situáciách.

Metódou CLIL sa integruje vyučovanie obsahu predmetu (matematika, prírodoveda, výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova, etická výchova a informatická výchova), s vyučovaním cudzieho jazyka. V tomto prípade cudzí jazyk nie je len cieľom vzdelávania, ale aj prostriedkom. Učiteľ zároveň učí predmet aj cudzí jazyk.Pomocou CLIL-u sa cudzí jazyk stáva neoddeliteľnou súčasťou procesu učenia, žiaci sa nesústreďujú v prvom rade na jazyk samotný, ale na obsah, o ktorom chcú komunikovať, skutočne komunikujú, nepoužívajú jazyk v umelo navodených situáciách.

Pre efektívnejšie využitie cudzieho jazyka a podpory výučby ako zlepšiť komunikačné kompetencie sa práve prostredníctvom metódy CLIL vyučuje aj na našej škole výtvarná výchova v 1.ročníku ZŠ.

 1. Podporuje rozvíjanie jazyka a kultúry, spoznávanie a postupné upevňovanie si cudzieho jazyka a všeobecne zvyšuje pozitívnu motiváciu učiť sa jazyky.
 2. Prihliada na dosiahnutý stupeň psychického vývinu a umožňuje osvojiť si prirodzenú výslovnosť, intonáciu a plynulý rytmus reči.
 3. Napomáha odstrániť neistotu vo vyjadrovaní vyplývajúcu z nedostatku príležitostí komunikovať v zmysluplnom kontexte a s tým spojené komunikačné zábrany a vedie k zlepšeniu verbálnych schopností žiakov v ústnom i písomnom vyjadrovaní.
 4. Jazyk je prostriedkom pre výučbu vzdelávacieho obsahu nie cieľom – Cudzí jazyk sa v predmete výtvarná výchova berie ako nástroj vzdelávania, nie ako jeho výsledok: Odporúčanie pre základné školy, ktoré integrujú metódu CLIL na 1. Stupni ZŠ- MŠVVaŠ SR.

odkaz:Didaktická efektívnosť metódy CLIL na 1.stupni ZŠ

Výhody, ktoré CLIL prináša:

 • celkové zlepšenie komunikačných kompetencií žiaka v cieľovom jazyku,
 • prehlbuje sa povedomie o materinskom jazyku, cieľovom jazyku a ostatných jazykoch,
 • zvýšená motivácia žiaka prostredníctvom reálnych situácií pri vyučovaní cieľového jazyka,
 • zvýšenie plynulosti vyjadrovania sa, širší rozsah slovnej zásoby,
 • aktívne zapojenie sa na hodinách,
 • motivuje žiakov k cudziemu jazyku,
 • rozvoj vlastného národného a kultúrneho povedomia,
 • príprava na praktický život a prácu v multikultúrnej spoločnosti.

 

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment