Na základe rozhodnutia zriaďovateľa CSŠ Vranov nad Topľou a v zmysle zákona § 25 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z  je počet členov novej budúcej rady školy nasledovný:

Počet členov: 11

Zloženie Rady školy:

  • 2 zvolení zástupcovia pg. Zamestnancov (1 CZŠ s MŠ a 1 GFA),
  • 1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy,
  • 3 zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy (1 CZŠ, 1 MŠ, 1 GFA),
  • 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa,
  • 1 zvolený zástupca žiakov gymnázia.

 

Voľby do Rady školy prebehnú v týchto termínoch:

  1. septembra – voľba člena z radu ostatných zamestnancov

voľba člena z radov rodičov MŠ

  1. októbra – voľba zástupcov pedagogických zamestnancov – všetky zložky
  2. októbra – voľba člena z radov rodičov CZŠ v budove na B 92
  3. októbra – voľba člena z radov rodičov GFA v budove na RO

O priebehu ako aj výsledkoch volieb Rady školy vás budeme priebežne informovať.