V zmysle Usmernenia č. 2/2016 k ukončeniu funkčného obdobia rád škôl a školských zariadení a ustanovujúcim zasadnutiam nových rád škôl a školských zariadení č.j. S-1778/2016 bod 3), ktoré vydal zriaďovateľ školy,  sa uskutočnili voľby členov Rady školy pre nové funkčné obdobie.
Výsledky volieb:
1) Zástupca rodičov žiakov materskej školy : Mgr. Slávka Nemčíková Malošová
2) Zástupca rodičov žiakov gymnázia : Bc.Peter Benčo
3) Zástupca rodičov žiakov základnej školy : Ing.Katarína Kundravá
4) Zástupca pedagogických zamestnancov gymnázia : Mgr.Jozef Tušim
5) Zástupca pedagogických zamestnancov materskej školy a základnej školy : Mgr.Zuzana Hrubovská
6) Zástupca nepedagogických zamestnancov : Ing.Bernardína Jedináková

7) Zástupca študentov gymnázia : Lukrécia Lecáková

Zriaďovateľ deleguje 4 svojich zástupcov do rady školy. Ich mená oznámi do 27.10.2016.