Vo štvrtok 27.októbra 2016 sa uskutoční Celodiecézny metodický deň pedagogických a výchovných zamestnancov katolíckych škôl Košickej arcidiecézy v Spojenej škole sv.Košických mučeníkov v Košiciach.

Stretnutie začne slávnostnou sv.omšou v kostole Božieho milosrdenstva, Trieda KVP o 8.30 hod.
Po otvorení metodického dňa začne práca v týchto sekciách

A) MZ 1.-4.ročníka
– sekcia 1. a 2.ročník
– sekcia pre 3.-4.ročník

B) Predmetové komisie 5.-9.ročník zš

– sekcia slovenského jazyka a literatúry

– sekcia prírodovedných predmetov

– sekcia spoločenskovedných predmetov

– sekcia matematiky a informatiky

– sekcia náboženstva

– sekcia výtvarnej výchovy

– sekcia telesnej výchovy

C) Mimoškolská výchova
– sekcia školských klubov detí

D) Výchovné poradenstvo
– sekcia výchovných poradcov

E) Ekonomická sekcia
F) Riadenie školstva

Odchod autobusu bude z Vranova o 7.00 hod.
Vyučovanie v tento deň nebude.
Otvorené bude jedno oddelenie školského klubu detí.
Viac informácií vám poskytnú zástupcovia riaditeľa školy.