Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa v roku 2017 sústredí na 500. výročie reformácie, pričom jeho motto bude znieť „Kristova láska nás pobáda k zmiereniu“ (porov. 2 Kor 5,14). Na príprave materiálov spolupracovala skupina kresťanských cirkví v Nemecku.

V teologicko-pastoračnom úvode k materiálu, ktorý je pomôckou pre zorganizovanie spoločnej ekumenickej modlitby sa píše, že „to bola apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii gaudium, ktorá inšpirovala tému tohto roku citátom z jej deviateho bodu: „Lebo nás ženie Kristova láska“ (2 Kor 5,14). Z tohto verša braného v kontexte celej piatej kapitoly Druhého listu Korinťanom nemecká rada sformulovala tému Týždňa modlitieb na rok 2017.“