V utorok 2.mája 2017 sa v priestoroch Arcibiskupského úradu v Košiciach uskutočnilo výberové konanie na miesto riaditeľa Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou. Výberovú komisiu tvorili členovia Rady školy pri Cirkevnej spojenej škole vo Vranove nad Topľou.

Do výberového konania, ktoré zriaďovateľ vyhlásil 13.marca 2017, sa prihlásil jeden uchádzač : PaedDr.Marián Babej.

Výberové konanie prebiehalo ústnym pohovorom a uchádzač prezentoval  vlastnú koncepciu rozvoja školy na roky 2017 – 2022. Členovia rady školy následne kládli uchádzačovi otázky. V tajnom hlasovaní získal uchádzač nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov rady školy.

Výberová komisia prijala uznesenie na základe, ktorého navrhuje zriaďovateľovi vymenovať do funkcie riaditeľa Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou PaedDr.Mariána Babeja na ďalšie 5 ročné funkčné obdobie.

Ing.B.Jedináková, predsedníčka rady školy