17. až 19. mája prebieha na našej  škole finančné vzdelávanie  mladých v rámci finančnej gramotnosti, ktorá patrí medzi základné  prierezové témy.

OTP READY Nadácia je nadáciou OTP Banky Slovensko pre finančné vzdelávanie mladých. OTP READY Nadácia reflektuje na otázky spoločnosti v oblasti finančného vzdelávania mladých. Veríme, že finančná gramotnosť a správne rozhodnutia v tejto oblasti sú pre budúcnosť mladej generácie veľmi dôležité.

OTP READY Nadácia vznikla podľa vzoru materskej banky OTP Bank Nyrt. a Nadácie Fáyho Andrása, ktorá má bohaté skúsenosti s finančným vzdelávaním detí a mládeže.

Prečo to robíme?

Chceme finančne vzdelanú a zodpovednú mladú generáciu. Veríme, že finančná gramotnosť pomôže mladým ľudom viesť úspešný život v 21. storočí. Zároveň bude OTP READY Nadácia šíriť aj dobré meno OTP Banky, ktorá má záujem na tom, aby klienti vedeli robiť správne rozhodnutia ohľadom svojich financií.

Čo je cieľom nadácie?

Chceme žiakom priblížiť dôležité poznatky z finančnej a ekonomickej oblasti ako aj z manažmentu. Jednoduchou a hravou formou im chceme objasniť systém narábania s peniazmi, ako efektívne hospodáriť aktuálne aj v budúcnosti, a ako robiť správne finančné rozhodnutia.

Ako prebiehajú kurzy?

Stredoškolákom sa venujú lektori, vyškolení priamo v budapeštianskom OK Centre, ktoré bolo založené Nadáciou Fáyho Andrása. Lektori cestujú po celom Slovensku a navštevujú stredné školy s cieľom naučiť stredoškolákov zodpovednému prístupu k financiám. Viac ako 10-ročné know-how z Maďarska nám pomáha pri plnení našich cieľov. Dôraz kladieme na to, aby osvojenie všetkých informácií prebiehalo interaktívnou a zábavnou formou. Počas kurzov sa využíva metóda edutainment- kombinácia vzdelávania a zábavy. Kurzy sú rozdelené tak, že pre každý ročník v škole existuje samostatný program prispôsobený veku žiaka.

Naším mottom je READY-MONEY-GO!
(Pripravený do života)

 

-en-