Dňa 15.06.2017 sa na našej škole v rámci učiva „Ochrana života a zdravia“ pod vedením Mgr. Rudolfa Kľučára a Mgr. Petra Lojana uskutočnilo účelové cvičenie, kde si žiaci všetkých tried mohli zmerať a overiť svoje schopnosti a vedomosti v štyroch oblastiach: pobyt človeka v prírode, zdravotná príprava, riešenie mimoriadnych situácií a dopravná výchova. Deň účelového cvičenia sme otvorili modlitbou sv. ruženca a následne nasledoval presun k jednotlivým stanovištiam. V kategórií mladších žiakov získala najväčší počet bodov trieda „Tercia“ a v kategórií starších žiakov získali všetky triedy rovnaký počet bodov.

Ďakujeme všetkých zúčastnením za prejavený entuziazmus, športové nasadenie a príjemne prežité dopoludnie.