Dňa 25. júna 2017 v Zámutove slúžil svoju primičnú sv. liturgiu náš bývalý žiak Pavol Vasiľ už ako vysvätený gréckokatolícky kňaz o. Pavol.
Počas homílie zazneli z úst jeho principála tieto slová: „Máš veľa dobrých vlastností, ale táto ťa zvlášť vystihuje: Raduješ sa s radujúci mi a plačeš s plačúcimi. Takým ostaň a na tejto ľudskosti stavaj.“

Vďační Bohu za dar kňazstva nášho žiaka vyprosujeme mu hojnosť Božích milostí a darov Ducha Svätého v jeho kňazskej službe.Nech svätosť tvojho života je príkladom pre tých, ktorí ti budú zverení.