Zasadnutie Rady školy pri Cirkevnej spojenej škole vo Vranove nad Topľou sa uskutoční v utorok 20. marca 2018 o 15.00 hod. v budove gymnázia Školská 650.

Program zasadnutia : 

  1. Úvodná modlitba, privítanie členov
  2. Výročná správa Rady školy za rok 2017 – predkladá predseda rady školy
  3. Návrh rozpočtu školy na kalendárny rok 2018 – predkladá riaditeľ školy
  4. Výsledky hospodárenia školy za predchádzajúci rok 2017 – predkladá riaditeľ školy
  5. Výsledky výchovno – vzdelávacej práce za l.polrok 2017/2018 – predkladá riaditeľ školy
  6. Diskusia
  7. Rôzne
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver