Podkladom na vydanie  „preukazu“ na zľavu cestovného pre žiaka je „Žiadanka na vydanie preukazu“, ktorá je študentom k dispozícii elektronicky na web sídle ZSSK alebo v osobných pokladniciach ako tlačivo.

Na žiadanke príslušná škola potvrdzuje status žiaka, že je skutočne žiakom školy podľa škol. zákona, trvanie škol. roka, ročník ktorý žiak navštevuje a dĺžku štúdia.

Vypísané údaje na tlačive škola potvrdzuje pečiatkou školy a podpisom zodpovedného zamestnanca.

V prípade nesplnenia týchto podmienok, ZSSK nie je povinná preukaz vystaviť.