V čase od  9.  – 14.  júla 2018 som sa zúčastnil vzdelávacieho kurzu s názvom  Media Education + Videomaking@School  Outdoor education to improve pupils participation and fight drop out Media Education: fighting bullying and foster inclusion  T&T: teaching&technology,  ktorý organizovala agentúra   Associazione Culturale Jump – Gioventù in riSalto Via San Nicola, 15 – 88068 Soverato. Táto vzdelávacia aktivita bola súčasťou projektu Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou realizovaného v rámci grantového programu EÚ –  Erasmus+, Kľúčová akcia 1.

Obsahom tohto vzdelávania boli na jednej strane informácie o rôznych kultúrnych aspektoch Talianska, ako krajiny EÚ. Cieľom kurzu bolo oboznámiť účastníkov s využitím technológie v triede s príkladmi osvedčených postupov a vysvetľovaním metodológie vyučovania a učenia podporovaného IKT. Kurz bol  rozdelený do tematických sekcií, z ktorých každá začínala prezentáciou, po ktorej nasledovala diskusia a projektová práca v skupinách. Témy kurzu sa orientovali  od metodológie výučby založenej na projekte až po využitie notebookov a programov na úpravu  a vytváranie videí.

Ako účastník kurzu som  získal  možnosť experimentovať s novými získanými poznatkami počas skupinovej práce a projektov.  Riešili sme všeobecné zavedenie teoretického rámca týkajúceho sa vzdelávania v Európe, spôsobu fungovania EÚ a programu Erasmus Plus do roku 2020 a neskôr.

V rámci kurzu sme mali možnosť oboznámiť sa s históriou,  významnými predstaviteľmi tradičnej, ale aj aktuálnej hudobnej scény, maliarmi, filmármi a neposlednom rade aj osobnosťami zo sveta politickej a spoločenskej sféry. Okrem teoretického úvodu do danej problematiky sme si svoje vedomosťami mohli overiť aj v praxi počas exkurzií v galérii, či ostatných inštitúciách miestneho, ale aj celonárodného významu.

Neoceniteľnou súčasťou tohto kurzu bola aktívna účasť v medzinárodnej skupine ostatných učiteľov z rôznych krajín Európy, kde sme medzi sebou komunikovali výlučne anglickým jazykom.

Účasť na kurze hodnotím veľmi pozitívne! Kurz bol realizovaný a finančne podporený v rámci projektu Erasmus+ s názvom Aj vzdelanie môže byť atraktívne, číslo zmluvy 2017-1-SK01-KA101-035081.

E. Nadzam