PREVENTÍVNY PROJEKT „DETSKÁ POLICAJNÁ AKADÉMIA“

Po dlhoročnom úspešnom projekte Správaj sa normálne realizovanom viac ako desať rokov nastal čas na zmenu. Na jar roku 2017 oddelenie komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru zahájilo realizáciu nového preventívneho projektu  adresovaného žiakom  základných škôl s názvom Detská policajná akadémia. Primárnou úlohou projektu je prevencia kriminality. Sekundárnou úlohou je predchádzanie inej protispoločenskej činnosti a sociálno-patologických javov a výchova zodpovednosti za vlastné správanie a konanie. Projekt poskytuje deťom rady ako sa nestať obeťou trestného činu, ako zvládať určité záťažové situácie, kam sa obrátiť o pomoc a pod. Kľúčovými postavami pracovného zošita sú kreslené postavičky. Chlapec – Krištof, dievča – Agáta a ich štvornohý kamarát pes – Max, prostredníctvom príbehov, dialógov a úloh poskytujú deťom informácie k jednotlivým témam pracovných listov.

Čiastkové ciele projektu sú rozpracované v piatich zaujímavých témach. Informácie o Policajnom zbore, o činnosti niektorých služieb polície poskytuje pracovný list s názvom Zoznámte sa s našou políciou. Komunikácii na sociálnych sieťach, bezpečnému používaniu internetu i ochrane osobných údajov pri používaní internetu sa venuje téma Bezpečne na internete. O predsudkoch, ponižovaní, diskriminácii i rasizme sa deti dozvedia prostredníctvom pracovného listu Každý je iný. Zámerom tejto témy je podporovať a šíriť v deťoch toleranciu a znášanlivosť. Naučiť deti zodpovednému správaniu chodca v cestnej premávke a poskytnúť základné informácie o zákone o cestnej premávke je cieľom témy Na ceste nie si sám! Obsah posledného pracovného listu je zrejmý už z jeho názvu Stop násiliu!. Zaoberá sa nielen násilím a šikanovaním, ale poukazuje na normálne spolunažívanie a chápanie životných hodnôt, informuje o trestnoprávnej zodpovednosti.