V zmysle §-150 ods. 5 zákona NR SR 245/2008 Z.z. (tzv. školský zákon) vám oznamujem, že dňa 12. novembra 2018 udeľujem voľno žiakom Cirkevnej spojenej školy, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou s výnimkou žiakov materskej školy a žiakov I.stupňa základnej školy.

Odôvodnenie: Na základe oznámenia Východoslovenskej distribučnej a.s. Košice   č.j. 12/566394/2018 bude dňa 12.11.2018 v čase od 7.00 do 17.00 hod. prerušená distribúcia elektriny v odbernom mieste Školská 650 Vranov nad Topľou – sídlo tried II.stupňa základnej školy a gymnázia.

PaedDr. Marián Babej

riaditeľ školy