Slovenské národné stredisko pre ľudské práva pozýva mladých umelcov zapojiť sa do 7. ročníka súťaže

M O J E   Ľ U D S K É  P R Á V A

Cieľom súťaže „Moje ľudské práva“ je osveta zameraná na dodržiavanie ľudských práv.
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva ponúka príležitosť zúčastniť sa na súťaži
výtvarných prác na viaceré témy súvisiace s ĽUDSKÝMI PRÁVAMI, a tým podporiť
záujem nielen o všeobecnú problematiku dodržiavania ľudských práv, ale najmä o
konkrétne oblasti, ako je problematika multikulturalizmu, rasizmu, rodovej rovnosti a
nediskriminácie. Kto sme?
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva plní funkciu národnej inštitúcie na ochranu
a podporu ľudských práv a je akreditované v systéme OSN.Úlohou Strediska je
komplexné pôsobenie v oblasti ľudských práv a základných slobôd. Od roku 2004 je
činnosť Strediska úzko spätá s uplatňovaním antidiskriminačnej legislatívy SR, kedy
antidiskriminačný zákon ustanovil Stredisko za jediný slovenský antidiskriminačný orgán,
t.j. pre posudzovanie dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa
antidiskriminačného zákona.

Žiaci základných škôl a základných umeleckých škôl
Požiadavky na súťažné práce:

Témy súťaže:
Kto sa môže zapojiť?

ručná kresba s akýmkoľvek vyjadrovacím prostriedkom (farebné ceruzky, vodové farby,
pastelky, atď.) minimálne rozmer A4, maximálne rozmer A2
návrh v grafickom programe (Adobe Photoshop, CorelDRAW atď)
Súťažná práca môže byť doplnená aj krátkym mottom, alebo výstižným krátkym textom.

Odovzdávanie návrhov do 30. apríla 2018
Návrhy súťažných prác zasielajte na adresu:
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ STREDISKO PRE ĽUDSKÉ PRÁVA
LAURINSKÁ 18
811 01 BRATISLAVA

Výhercovia súťaže budú ocenení vecnými cenami.

 

súťaž_mojeLPplagat