II.ROČNÍKA SLOVENSKO-ČESKEJ SÚŤAŽE „BOSAKOVA ŠKOLA 2019“

ZÁŠTITU PREVZAL PREDSEDA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PETER PELLEGRINI

Vyhlasovatelia súťaže:  Spoločnosť Michala Bosáka

Téma: Pútavá, kreatívna a zaujímavá esej o svojej škole v slovenskom, alebo českom a  aj v anglickom jazyku.
Rozsah práce: maximálne 2 stránky A4 v jednotlivom jazyku.

Účastníci súťaže: Žiaci všetkých slovenských a českých základných škôl a študenti všetkých
sloven. a českých stredných škôl a gymnázií, iba jednotlivci. Práca-esej, ktorej autormi sú viacerí
žiaci, prípadne študenti nebude akceptovaná. Vedúcim práce-eseje musí byť učiteľ danej školy.

Desať najlepších žiakov (SR a ČR) a desať naj. študentov (SR a ČR) spolu s učiteľmi bude
pozvaných 25.januára 2019 do Národne banky Slovenska v Bratislave na finále, kde odborná komisia určí výsledné poradie.

-en-