18.6.2019  sa uskutoční 2. kolo  prijímacieho konania do 1. ročníka denného štúdia, 4-ročný študijný odbor, zameranie: 7902J – gymnázium pre školský rok 2019/2020.

Podrobné kritéria prijímacieho konania sú k dispozícii na stiahnutie TU.