Predsedníčka Rady školy pri Cirkevnej spojenej škole vo Vranove nad Topľou zvoláva zasadnutie rady školy dňa 26.6.2019 t.j. v stredu o 15.00 hod. v budove gymnázia.

Program zasadnutia:

 1. Úvodná modlitba, privítanie členov, určenie zapisovateľa a overovateľa.
 2. Kontrola uznesenia zo dňa 4.4.2019 C) 1 – Zápis zo stretnutia kandidátov na členov Rady školy – zástupcovia žiakov gymnázia
 3. Predstavenie nového člena rady školy – Sofia Grittersová, zástupca študentov gymnázia
 4. Informácia o pedagogicko – organizačnom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu, organizácia ďalšieho školského roka, personálne, priestorové a materiálne zabezpečenie.
 5. Návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu.
 6. Výsledky výchovno-vzdelávacej práce za 2.polrok 2018/2019.
 7. Informácia o využívaní priestorov školy (napr. ihrisko, telocvičňa, počítačové miestnosti) , možnosti využívania počas školského roka v mimovyučovacom čase.
 8. Úspešnosť žiakov pri prijímaní na stredné  a vysoké školy .
 9. Diskusia
 10. Rôzne
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver