Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných a stredných škôl je výchova zameraná na ochranu zdravia, spoločnosti, prírody, na výchovu k bezpečnému správaniu pri
práci a pri mimopracovných činnostiach. Táto výchova má svoje opodstatnenie a ciele vyplývajúce z toho, že človek vo svojej mnohostrannej činnosti prichádza do styku s rôznymi skutočnosťami, ktoré nielen v pozitívnom, ale aj v negatívnom zmysle ovplyvňujú jeho život, životné postoje a konanie.

Cieľom spoločnosti je pripraviť každého žiaka na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Zároveň ho však pripraviť tak, aby dokázal čeliť nepriaznivým vplyvom, ktoré ohrozujú jeho
zdravie, prípadne i život. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie a praktická príprava na vykonávanie niektorých úkonov pri mimoriadnych situáciách.

Teoretickú prípravu na takéto cvičenie naša škola absolvovala počas včerajšieho dňa. Dnes boli pred každého postavené úlohy s cieľom overiť si získané poznatky a vedieť ich použiť v praxi.

Nakoľko nám dnes počasie nežičilo vychutnať si cvičenie vo voľnej prírode, jeho realizácia mala tzv. „Mokrý variant“ v priestoroch školy.

Podľa plánu a harmonogramu sa vytvorili stanovištia pre praktickú časť cvičenia, ktoré absolvovala každá skupina.

Na základne plnenia praktických úloh či už slovnej, alebo praktickej povahy, každá skupina získava body.

Vďaka bodom sme na konci cvičenia vyhodnotili úspešnosť každej triedy.

U mladších ročníkov II.stupňa CSŠ Vranov bolo poradie nasledovné:

1.miesto trieda V.A s počtom bodov 41,5.

2.miesto obsadili hneď dve triedy Príma a Tercia s počtom bodov 39.

3.miesto trieda Sekunda s počtom bodov 38.

4.miesto trieda Kvarta s počtom bodov 36,5.

5.miesto triedy VI.A a VII.A s počtom bodov 36,

 

U starších ročníkov II.stupňa CSŠ Vranov bolo poradie nasledovné:

1.miesto trieda Septima s počtom bodov 41,5.

2.miesto trieda II.AG s počtom bodov 37,5.

3.miesto obsadili dve triedy  Kvinta a I.AG s počtom bodov 36.

4.miesto trieda III.AG s počtom bodov 34.