Už tradične sme začali nový rok v našej škole posviackou tried. V stredu 8.januára 2020 sa začalo vyučovanie bohoslužbou slova spojenou s posviackou všetkých tried a učební. Pán dekan ThLic. Štefan Albičuk, PhD. a pán kaplán Mgr. Patrik Melkovič spolu s koledníkmi prešli celou školou, aby priniesli požehnanie jednotlivým triedam, žiakom i učiteľom.

Priebeh vysviacky má zaužívaný charakter podľa liturgických predpisov:

Do vopred určeného domu (bytu, triedy) vojde kňaz s miništrantmi a organista alebo koledníci spievajú pieseň, ktorú si obyvateľ domu alebo koledníci zvolia. Väčšinou sú to piesne z Jednotného katolíckeho spevníka z vianočného obdobia. Potom kňaz začne slovami:
„Pokoj tomuto domu i všetkým tým čo v ňom bývajú.“
Obyvatelia odpovedajú: „Amen.“
Nasleduje spoločná modlitba a po nej niektorý z miništrantov pokračuje čítaním prosieb. Počas tejto modlitby chodí kňaz po dome (byte, triede) posväcuje ho a aj všetkých tých, ktorí v ňom bývajú. Sprevádza ho miništrant s kadidlom, ktoré ju súčasťou posviacky. Potom nasleduje čítanie zo sv. Písma. Na koniec kňaz podá všetkým obyvateľom domu ruky a popraje im požehnané sviatky a nastávajúci Nový rok. Organista alebo miništrant napíše na dvere rok posviacky a iniciály C.M.B. (Christus mansionem benedicat- Nech Kristus žehná tento príbytok ).
Celá posviacka sa končí ďalšou piesňou a posväcujúci odchádzajú do ďalšieho domu (bytu, triedy)

Nech je celý tento rok požehnanie v celej našej škole, na všetkých učiteľoch, žiakoch i zamestnancoch. Amen