Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo 28. apríla 2020 Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Podrobnosti o tom, ako by školy mali zredukovať učivo pre domáce vzdelávanie predstavil na dnešnej tlačovej konferencii minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Súčasťou usmernenia je aj materiál Štátneho pedagogického ústavu s názvom Obsah vzdelávania v ZŠ počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách (v prílohe).

Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020
1. Vymedzenie vzdelávacích obsahov

1.1 V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa obsah vzdelávania vymedzuje tak, že sa určujú:

  • Hlavné vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria:

            – Jazyk a komunikácia
            – Matematika a práca s informáciami

            – Človek a spoločnosť
            – Človek a príroda

  • Komplementárne vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria:

            – Človek a hodnoty
            – Človek a svet práce
            – Umenie a kultúra
            – Zdravie a pohyb

     Všetky vzdelávacie oblasti sú vyjadrené prostredníctvom vyučovacích predmetov, obsiahnutých v rámcových učebných plánoch pre základné školy.

1.2 Vymedzenie vzdelávacích oblastí na hlavné a komplementárne nevypovedá o hodnote predmetov v rámci všeobecného vzdelávania. Rozdelenie zohľadňuje povahu predmetov a možnosti súčasnej organizácie vzdelávania v domácom prostredí. V dennom vzdelávacom režime žiakov majú obe skupiny vzdelávacích oblastí vyvážené zastúpenie, odlišuje sa však spôsob zadávania vzdelávacích aktivít, ako je uvedené v bode 1.6.

1.3 Hlavné vzdelávacie oblasti sa plánujú ako vzdelávacie aktivity, na ktoré sa vzťahuje odporúčané časové vymedzenie indikatívnej záťaže v rámci dištančného vzdelávania žiakov uvedené v bode 4.2.

1.4 Obsah komplementárnych vzdelávacích oblastí sa odporúča využívať ako doplnkové aktivity nad rámec indikatívneho času vzdelávacej záťaže, prípadne sa môže integrovať do obsahu hlavných vzdelávacích oblastí (napríklad témy z oblasti Človek a svet práce sa môžu integrovať s témami z oblasti Človek a príroda, témy zo vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa integrujú s témami vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť).

1.5 Vyučovacie predmety, ktoré sú v základnej škole vyučované v rámci voliteľných (disponibilných) hodín, sa do vzdelávacích aktivít zaraďujú podľa zváženia základnej školy. Ak voliteľné (disponibilné) hodiny prehlbujú obsahy predmetov hlavných vzdelávacích oblastí, nie je potrebné ich v rámci dištančného vzdelávania vyučovať. Ak ide o druhý cudzí jazyk, o jeho vyučovaní počas dištančného vzdelávania rozhodne základná škola.

1.6 Zadania pre žiakov na vypracovanie úloh, ktoré sa zo strany učiteľov vyhodnocujú, sa viažu výlučne na hlavné vzdelávacie oblasti. Pre aktivity z komplementárnych vzdelávacích oblastí sa žiakom neurčujú zadania, ktoré musia žiaci plniť povinne.

1.7 V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa všetky vyučovacie predmety, ktoré podľa rámcových učebných plánov pre základné školy patria do vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, zameriavajú najmä na podporu čitateľskej gramotnosti, rozvoj jazykových kompetencií a komunikačné ciele.

1.8 Vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami sa pozornosť venuje najmä vyučovaciemu predmetu matematika. Obsah vyučovania predmetu informatika sa môže zaraďovať ako súčasť komplementárnych vzdelávacích oblastí alebo sa môže integrovať do obsahu hlavných vzdelávacích oblastí v prípade, ak žiaci majú v rámci vzdelávania v domácom prostredí možnosť využívať informačno-komunikačné technológie.

1.9 Vo vzdelávacích oblastiach Človek a spoločnosť a Človek a príroda sa odporúča, aby vzdelávacie aktivity boli koncipované tak, že sa využijú prirodzené väzby medzi obsahmi predmetov z príslušnej vzdelávacej oblasti.

2. Práca s učivom

2.1 Pri plánovaní obsahu vzdelávania v hlavných vzdelávacích oblastiach sa odporúča sústrediť sa na ťažiskové učivo daného ročníka a učivo, ktoré je nevyhnutnou podmienkou porozumenia učiva v nasledujúcom ročníku. Vzhľadom na mimoriadne prerušenie vyučovania v školách sa neočakáva, že si žiaci osvoja všetko predpísané učivo vyplývajúce z vymedzených ročníkových výkonových štandardov štátnych vzdelávacích programov.

2.2 Štátny pedagogický ústav poskytne ku každej vzdelávacej oblasti odporučený výber tém ťažiskového učiva, ktorý tvorí prílohu tohto usmernenia. Pokiaľ učitelia tieto témy so žiakmi už absolvovali, v zostávajúcich týždňoch sa budú zameriavať na ich prehlbovanie a opakovanie a rozvíjanie komplexných nadpredmetových kompetencií žiakov. Pokiaľ ich so žiakmi neabsolvovali, odporúča sa tieto témy zaradiť ako nové učivo iba v prípade, ak to podmienky umožňujú (t. j. ak sú učitelia v on-line spojení so všetkými žiakmi). V opačnom prípade je potrebné prezentáciu nového učiva v rámci hlavných vzdelávacích oblastí minimalizovať a sústrediť sa na opakovanie, upevňovanie a prehlbovanie už prebraného učiva. Pred koncom školského roka 2019/2020 bude vydané usmernenie, ako sa s potenciálnou nerovnomernosťou v osvojenom učive vysporiadať v priebehu nasledujúceho školského roka.

2.3 V rámci dištančného vzdelávania sa na výučbu špecifických vyučovacích predmetov vzdelávacej oblasti Špeciálnopedagogická podpora, ktorá je určená žiakom so zdravotným znevýhodnením, učivo nevymedzuje. Pedagogickí zamestnanci, ktorí v rámci dištančného vzdelávania vzdelávajú žiaka so zdravotným znevýhodnením, zohľadňujú jeho individuálne špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Prioritou je upevňovanie a prehlbovanie nadobudnutých schopností, zručností a návykov žiakov.

2.4 Na výučbu žiakov s mentálnym postihnutím a viacnásobným postihnutím s mentálnym postihnutím sa učivo nevymedzuje. Pedagógovia, ktorí v rámci dištančného vzdelávania vzdelávajú žiakov s mentálnym postihnutím, sa podľa možností zameriavajú predovšetkým na opakovanie a utvrdenie prebraného učiva.

3. Organizácia vzdelávacích aktivít

3.1 Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách sa vzdelávanie realizuje dištančnou formou, ktorej konkrétnu podobu si základná škola zvolí podľa podmienok jej žiakov a pedagogických zamestnancov (využívanie on-line platforiem, telefonickej komunikácie, poštovej komunikácie alebo inej formy doručovania a prijímania úloh a zadaní žiakom). Základná škola podľa dostupných možností zabezpečí prístup všetkých žiakov ku vzdelávaniu aj v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, rešpektujúc opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.

3.2 Za odporúčanú organizáciu vzdelávania na úrovni základných škôl sa považuje týždenný rozvrh založený na striedaní jednotlivých vzdelávacích oblastí s príslušnými vyučovacími predmetmi, zostavený podľa podmienok a možností školy.

3.3 Týždenný rozvrh zostavuje triedny učiteľ, ktorý zároveň koordinuje distribúciu vzdelávacích aktivít žiakom a ich zákonným zástupcom.

3.4 Pre prvé štyri ročníky sa odporúča v rámci jedného dňa kombinovať dve hlavné vzdelávacie oblasti, pričom vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia by mala mať každodenné zastúpenie.

3.5 Vo vyšších ročníkoch (od piateho do deviateho ročníka) sa odporúča pre každý deň v týždni určiť samostatne jednu z hlavných vzdelávacích oblastí alebo kombinovať dve vzdelávacie oblasti.

3.6 Aktivity z komplementárnych vzdelávacích oblastí sa odporúča organizovať tak, aby boli súčasťou denného programu žiakov nad rámec času indikatívnej týždennej vzdelávacej záťaže.

3.7 Pokiaľ je vyučovanie založené na využívaní on-line platforiem, odporúča sa, aby sa úlohy a aktivity z hlavných vzdelávacích oblastí posielali žiakom jedenkrát denne v dohodnutom čase (optimálne v rozmedzí medzi 8:00 – 16:00). Ak nie je vyučovanie založené na využívaní on-line platforiem, doručovanie úloh, materiálov a aktivít žiakom sa určí na jeden deň v týždni.

3.8 Námety a aktivity pre komplementárne vzdelávacie oblasti sa odporúča posielať jedenkrát v týždni, pričom sa zohľadňuje skutočnosť, že prostredníctvom nich sa zabezpečuje vyrovnanosť a vyváženosť denných aktivít žiakov.

3.9 Odporúča sa, aby jednotliví pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci mali vyhradený čas na konzultácie (telefonické, on-line) so žiakmi a ich zákonnými zástupcami.

4. Indikatívna týždenná záťaž žiakov základných škôl pri dištančnom vzdelávaní

4.1 Indikatívna záťaž žiakov počas dištančného vzdelávania v sebe zahŕňa všetky povinné vzdelávacie aktivity žiakov (čas, strávený on-line vyučovaním, resp. inou formou vyučovania; čas, potrebný na vypracovanie úloh, ktoré sú zadávané či distribuované žiakom počas on-line vyučovania, telefonicky, e-mailom alebo v papierovej forme; čas, strávený samoštúdiom).

4.2 V jednotlivých ročníkoch základnej školy sa vzdelávanie pre všetky hlavné vzdelávacie oblasti plánuje tak, aby bol dodržaný tento rozpis indikatívnej týždennej záťaže žiakov:

RočníkRozsah hodín výučby
1. – 3.5 – 8 h/týždenne
4. – 5.8 – 10 h/týždenne
6. – 7.10 – 15 h/týždenne
8. – 9.12 – 15 h/týždenne

4.3 Do indikatívnej záťaže nie je započítaný čas, ktorý žiaci venujú aktivitám vymedzeným v rámci komplementárnych vzdelávacích oblastí. Komplementárne vzdelávacie aktivity sú plánované tak, aby pre žiakov neboli záťažou.

5. Komplexnosť vzdelávacích aktivít

5.1 Čas venovaný hlavným a komplementárnym vzdelávacím oblastiam plní hlavnú funkciu výchovy a vzdelávania poskytovaného školským systémom. Do dištančného vzdelávania sa v súčasnom režime nezaraďuje plnenie výchovných programov mimoškolského vzdelávania zabezpečovaného školskými klubmi detí.

5.2 Pedagogickí zamestnanci školských klubov detí, pedagogickí asistenti, školskí špeciálni pedagógovia, školskí logopédi a odborní zamestnanci, pôsobiaci na základnej škole majú byť súčasťou „učiteľských tímov“ pripravujúcich komplexné východiská na zabezpečenie vzdelávacích aktivít žiakov počas dištančného vzdelávania. Môžu byť tiež tímovými učiteľmi (pomocnými učiteľmi) a podporiť učiteľa, koordinujúceho vzdelávanie žiakov v jednej triede pri tvorbe rozvrhu a distribuovaní materiálov pre žiakov.

5.3 Školskí špeciálni pedagógovia, pedagogickí asistenti a odborní zamestnanci zároveň poskytujú podporu a asistenciu učiteľom a zákonným zástupcom žiakov pri prispôsobovaní vzdelávacích aktivít individuálnym a špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám žiakov, pri tvorbe alebo úprave učebných materiálov. V spolupráci so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie zabezpečujú dostupnosť kompenzačných pomôcok hlavne pre žiakov so zdravotným postihnutím a žiakov s vývinovými poruchami učenia. Ide len o také kompenzačné pomôcky a postupy, na ktoré bol žiak počas školského roka zvyknutý.

6. Vyhodnocovanie vzdelávania

6.1 Hodnotenie žiakov sa realizuje v súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

6.2 Riaditeľ základnej školy zabezpečí základnú evidenciu a uchovanie informácií o organizácii a realizácii dištančného vzdelávania v jednotlivých triedach, aby sa na ich základe dali vykonať opatrenia pre pokračovanie vzdelávania v nasledujúcom školskom roku. Hlavnou súčasťou tejto evidencie sú správy predmetových komisií a metodických združení o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v hlavných vzdelávacích oblastiach v jednotlivých triedach.

6.3 Riaditeľ školy zabezpečí, aby súčasťou evidencie o realizácii dištančného vzdelávania boli aj individuálne vzdelávacie programy žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa vzdelávajú v školskej integrácii v prípade, že došlo k ich zásadnej úprave.

6.4 Najneskôr do 31. augusta 2020 riaditeľ základnej školy vypracuje stručnú písomnú správu o realizácii školského vzdelávacieho programu počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Správa bude obsahovať opis zmien, ktoré nastali v dôsledku mimoriadnej situácie, vrátane informácií o organizácii vzdelávania, jeho obsahu a spôsobe hodnotenia žiakov v jednotlivých predmetoch. So správou následne oboznámi Radu školy. Správa bude priložená k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020.

Zdroj: minedu.sk