Cirkevná spojená škola vo Vranove nad Topľou, Školská 650,09302 Vranov nad Topľou, www.css-vranov.sk, tel. kontakt: 0904509150

                                                       Usmernenie RŠ č.1/2020

Klasifikácia žiakov ZŠ a G v druhom polroku šk. roka 2019/2020

MŠVVaŠ SR vydalo: Usmernenie pre školy a školské zariadenia v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania počas pandémie COVID-19  dňa 20.4.2020. / aktualizované/.

Podľa bodu 3 tohto dokumentu riaditeľ školy oznámi rodičom a žiakom „NEHODNOTENIE“ tých predmetov, kde sa nedajú naplniť ciele  v druhom polroku šk. roka 2019/2020.

V našej ZŠ a G určujem tieto predmety: KNB, TEV, VV, MEV, VUM, TECHV, UKL

Vo Vranove nad Topľou dňa 30.4.2020                                                      

PaedDr. Marián Babej  

riaditeľ školy