Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou

Pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky  výchovy a vzdelávania žiakov v Cirkevnej spojenej škole, org. zložka Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia  vo Vranove nad Topľou v období od 1. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020.

Úvod

Tieto pokyny sú vytvorené z dôvodu zmien vyplývajúcich z prevádzkového poriadku multimediálnej miestnosti a telocvične, pracovného poriadku, organizačného poriadku, školského poriadku školy a školského poriadku ŠKD.

Je potrebné mať nastavené organizačné kroky vo výchove a vzdelávaní v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a rozhodnutiami ministra školstva vedy, výskumu a športu SR.

Prevádzkové pokyny
 • Počet žiakov skupine bude  najviac 20.
 • Skupiny môžu byť miešané žiakmi, ktorí pred mimoriadnym prerušením školy v jednej skupine neboli.
 • Vytvorená skupina sa nemení, aj keď počet žiakov klesne, nesmie dochádzať k migrácii medzi vytvorenými skupinami.
 • Vytvorené skupiny sa môžu spojiť až po uplynutí týždňa/ prípad nízkeho počtu žiakov v jednej skupine.
 • Príchod a odchod  žiakov po jednotlivých skupinách:

1. ročník –  7:30 – 11.35 vyučovanie – obed – ŠKD do 16:00

      2. ročník –  7:30 – 11.35 vyučovanie – obed – ŠKD do 16:00

      3. ročník –  7:30 – 11.35 vyučovanie – obed – ŠKD do 16:00

      4. ročník –  7:30 – 11.35 vyučovanie – obed – ŠKD do 16:00

      5. ročník –  7:30 – 11.35 vyučovanie – obed

Začiatok vyučovania je o 7:55 hod. 

 • Zákonný zástupca 1.6.2020 pri vstupe žiaka do ZŠ odovzdá  Vyhlásenie o zdravotnom stave žiaka ( nájdete na webovej stránke školy ). Každý deň prebehne meranie telesnej teploty zamestnancom školy bezdotykovým teplomerom a dezinfekcia rúk.
 • Pri rannom príchode do školy žiadame o dodržanie časového harmonogramu. Prvý deň 1. 6. 2020 učiteľ počká svoju skupinu vo vestibule a odvedie ju do triedy.  
 • V nasledujúce dni učitelia skupín nastúpia do práce o 7:15 hod. Sú vo svojich triedach, do ktorej postupne prichádzajú žiaci.
 • Škola do konca školského roka nebude organizovať žiadne spoločné akcie – besiedky, rozlúčky so školským rokom, podobné hromadné podujatia, školy v prírode, školské výlety.
 • Zákonný zástupca alebo poverená osoba odovzdá dieťa pred školu učiteľovi, do budovy školy nesmie vstúpiť. S personálom alebo pedagógom sa kontaktuje telefonicky. Po skončení vyučovania alebo ŠKD dieťa čaká pred školou.
 • Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť pre svoje dieťa každý deň dve čisté rúška a papierové jednorazové vreckovky.
 • Dôrazne žiadame o poučenie dieťaťa:
 • Povinnosť nosenia rúška mimo triedy (v triede nosenie rúška nie je povinné).
 • Pravidelné umývanie a dezinfekcia rúk po toalete.
 • Dodržiavanie odstupov od iných osôb.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy!
Pedagóg skupiny
 • Metódy a obsah vzdelávacích činností sa bude prispôsobovať konkrétnej skupine.
 • Obsah a formu vzdelávacích činností budeme voliť tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia.
 • Pedagogickí zamestnanci (ďalej PZ) zabezpečia rozostupy medzi žiakmi podľa zváženia a možností pri každej činnosti.
 • V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 v škole, vo svojej skupine bezodkladne túto skutočnosť oznámi riaditeľovi školy, ktorý vzniknutú situáciu rieši so zriaďovateľom, príslušným RÚVZ, ďalšími zamestnancami školy, zákonnými zástupcami. Žiaka s možnými príznakmi na COVID-19 izoluje do príchodu zákonného zástupcu v učebni č 55, ktorá slúži ako izolačná miestnosť.
 • Pri prvom vstupe do práce všetci pedagogickí zamestnanci vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania ( príloha č. 1)
 • Žiakom, ktorí do školy nenastúpia po dohode s rodičmi zabezpečí pridelený pedagóg dištančné vzdelávanie podľa podmienok skupiny a možnosti, ktoré škola má.
 • Doplní triednu knihu podľa usmernení a odporúčaní od 16.3.2020 do 30.6.2020.
 • Nerealizuje písomné a ústne skúšanie do konca školského roka.
 • Nosí do triedy mobil, aby bola v kontakte so zákonným zástupcom. Používa ho režime, ktorý nevyrušuje vzdelávanie žiakov.
 • Sprevádza svoju zverenú skupinu na obed tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia (odstupy, umývanie rúk, použitie WC a pod.) v stanovený čas. Žiaci si  sami jedlo a pitie neodkladajú a neberú si ani príbory.
 • Používanie toaliet si dohodnú pedagógovia, aby sa žiaci skupín navzájom nestretávali.
 • Nosí rúško mimo triedy svojej skupiny. Pri vykonávaní výchovno-vzdelávacieho procesu sa rúško odporúča podľa vlastného zváženia.
 • Pravidelne a intenzívne vetrá miestnosť zverenej skupiny.
 • Využíva školský dvor na pobyt vonku  a telesno-pohybové aktivity. V interiéri tieto aktivity nebudú realizované.
 • Minimalizuje kontakt s inou skupinou vrátane zamestnancov školy.
 • Zabezpečí rozdelenie dvora a ihriska na časti, alebo sa vzájomne dohodnú, že pobyt vonku budú realizovať v intervaloch. Skupiny sa nesmú miešať!
 • Ak sa u pedagóga objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
 • Na dverách zverejnia zoznam žiakov danej skupiny.
Riaditeľ
 • Na základe počtu žiakov/detí, ktorý bol zistený zabezpečí plynulú prevádzku výchovy a vzdelávania.
 • Prostredníctvom triednych učiteľov oboznámi rodičov, aby žiaci/deti prichádzali a odchádzali s osobami žijúcimi v tej istej domácnosti.
 • Prostredníctvom triednych učiteľov oboznámi rodičov, že chorý žiak/dieťa do školy nesmie nastúpiť!
 • Zabezpečí zmenu rozvrhu spolu s triednymi učiteľmi.
 • Zabezpečí oznámenie, ktoré oboznámi prichádzajúcich s podmienkami vstupu do školy a ohlásenia sa vopred zvončekom alebo telefonicky.
 • Rozvrhne časový harmonogram ranného príchodu žiakov do školy.
 • Rozvrhne časový harmonogram obedovania vo výdajnej školskej jedálni.
 • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19 informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
 • V prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u akéhokoľvek zamestnanca školy alebo žiaka školy vedenie školy postupuje podľa usmernení príslušného RÚVZ.
 •  Určený pedagogický zamestnanec pri vstupe vykoná ranný filter. Bezdotykovým teplomerom vykoná ranné meranie teploty v strede čela každému žiakovi pri vchode a dozrie, aby si vydezinfikoval ruky. V prípade, že nameraná teplota bude 37°C, izoluje dieťa na gauč a po 2 min. opakovane zmeria teplotu. Ak teplomer vykáže naďalej 37,5 a viac oznámi túto skutočnosť učiteľovi skupiny, ktorý upovedomí riaditeľa školy.
 •  Školník otvára uzamknuté vchodové dvere a kontroluje nutnosť vojsť do priestorov školy . Cudzie osoby nevpúšťa. Nosí rúško.
 • Upratovačka dopĺňa dezinfekčné prostriedky, papierové utierky a mydlá v dávkovači. Hlási ich nedostatok v dostatočnom predstihu. Toalety dezinfikuje a upratuje minimálne dvakrát denne a podľa potreby.
 • Upratovačka dvakrát denne dezinfikuje podlahy, kľučky a všetky iné dostupné dotykové plochy, povrchy a predmety.
 • Po odchode žiakov a zamestnancov školy druhýkrát vykoná dôkladné čistenie plôch, povrchov v priestoroch, kde sa zdržiavali žiaci a zamestnanci školy.
 • Zabezpečí, aby smetné koše nemali uzáver.
 • Ak sa u školníka alebo upratovačiek objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
Zákonný zástupca
 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZŠ.
 • Do školy privedie iba zdravého žiaka. Ak sa žiak ráno sťažuje na bolesti hlavy, nádchu, má kašeľ a pod. nesmie prísť do školy.
 • Je zodpovedný za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode do ZŠ a odchode žiaka zo ZŠ ( nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk)
 • Zabezpečí svojmu dieťaťu dve rúška (jedno bude v skrinke) a papierové jednorazové vreckovky.
 • Pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie      ( príloha č.2 ).
 • V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v domácom prostredí, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
 • V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v školskom prostredí, bezodkladne si svoje dieťa príde vyzdvihnúť.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola u dieťaťu nariadená detským lekárom alebo príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok bude žiak zo školy vylúčený!
 • Zákonný zástupca odprevádza svoje dieťa k hlavnému vchodu s dodržaním odstupu od ostatných rodičov.  Do budovy školy NEVSTUPUJE! Bočné vchody budú uzamknuté.
 • Dieťa čaká po skončení vyučovania alebo ŠKD pred budovou školy.
 • Požiadavky na učiteľa a vychovávateľa rieši telefonicky.
 • V prípade nutnosti vstúpiť do vnútorných priestorov školy ( prevzatie chorého dieťaťa, úrazu) má na tvári rúško a ruky si pri vchode vydezinfikuje.
Žiak/dieťa
 • Nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy okrem svojej skupiny okrem interiéru a exteriéru, kde prebieha vyučovací proces.
 • Nevychádza z triedy, nevyhľadáva spolužiakov z inej skupiny.
 • Odchod na WC hlási učiteľovi/vychovávateľovi skupiny. Svojvoľné opustenie triedy z akéhokoľvek dôvodu je ZAKÁZANÉ!

Stravovanie v školskej jedálni:

Výdaj stravy bude prebiehať v čase 11:40 -13:00 po skupinách podľa stanoveného harmonogramu. Na to, aby nedošlo k miešaniu skupín dozerajú pedagogickí zamestnanci. Aj žiaci, ktorí nepôjdu do ŠKD, pôjdu na obed so svojou skupinou podľa prideleného harmonogramu na daný deň.

11.40 – 12.00          V.A – Po: Mgr. Z. Viňanská,

                                           Ut: Mgr. E. Grajcarová,

                                           St: Mgr. I. Janočková

                                           Št: Mgr. M. Klaciková

                                           Pi: Mgr. M. Haňov

12.05 – 12.25          III.A – G. Kačmárová

12.30 –  12.50          I.A – Mgr. A. Belinská

12.55 – 13.15          II.A – A. Barkóciová

13.20 – 13.40          IV.A – Mgr. M. Dzurjaninová

Žiak vstupuje do ŠJ s rúškom na tvári a vydezinfikuje si ruky – zodpovedný je pedagogický zamestnanec skupiny. Rúško si zloží až pri stole. Pri odchode opäť použije rúško. Na výdaj stravy sa použije jedáleň.

Jednotlivé skupiny budú obedovať tak, aby sa navzájom nemiešali.
Stravu a čistý príbor vydá žiakovi personál jedálne. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbor.
Po každom žiakovi bude stôl vydezinfikovaný.
Po naobedovaní sa žiaci vracajú do tried a potom žiakov, ktorí navštevujú ŠKD preberá vychovávateľka ŠKD. Žiakov, ktorí odchádzajú domov odvedie učiteľ do šatne a dozrie na ich odchod.

Používanie šatní: Každá skupina bude mať svoj pridelený priestor na odkladanie vecí.

Pobyt v školskom klube detí (ŠKD):
V čase od obeda do 16:00 je každá skupina žiakov s pridelenou vychovávateľkou. V prípade priaznivého počasia trávia žiaci čas vonku v areáli školy, pričom sú jednotlivé skupiny žiakov na presne vymedzenom priestranstve, aby nedochádzalo k miešaniu skupín. Za týchto okolností nie je potrebné, aby mali žiaci a pedagógovia v úzkom kruhu svojej skupiny na danom vymedzenom priestranstve rúško.
Ranná služba v ŠKD v tomto období zabezpečovaná nebude. Zákonný zástupca je povinný rešpektovať čas otvorenia a zatvorenia školy a prispôsobiť tak príchod a odchod dieťaťa v danom čase. Čas v ŠKD trávia žiaci v tých priestoroch , kde mali vyučovanie. Rodičia do školy nevstupujú, telefonicky požiadajú o uvoľnenie žiaka z ŠKD.
Pedagógovia trávia čas so žiakmi len v areáli školy, nakoľko nie je vhodné, aby sa miešali v priľahlých detských ihriskách alebo v parkoch s inými deťmi.

Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky základných škôl po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

Vypracovali: Mgr. Anna Ďuríková, Mgr.Katarína Nemcová

29. 5. 2020

PaedDr. Marián Babej, RŠ

Prílohy:

Čestné vyhlásenie

Dotazník pre zamestnanca

Rozvrh hodín V.A