Úlohou praktickej časti Účelového cvičenia je preveriť vedomosti a praktické návyky žiakov získané pri výuke učiva Ochrany života a zdravia v oblasti riešenia mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana, dopravná výchova a výchova k bezpečnému správaniu, či technické športy.

V rámci učebných osnov sa realizovalo účelové cvičenie na našej škole dva dni a to teoretickou aj praktickou časťou v dňoch 25. a 26.6.2020.

Žiaci si osvojili poznatky zo základov a zásad prvej pomoci, oboznámili sa s prostriedkami používanými pri orientácii v teréne a preverili si svoje základné znalosti z dopravnej výchovy. Praktické cvičenia predviedli pri brannej pripravenosti a civilnej ochrane.    

Obsahom  účelového cvičenia, ktoré sa realizovalo v závere výnimočného školského roka poznamenaného pandémiou a mimoriadnymi udalosťami v štáte aj na celom svete, bolo získanie a overenie teoretických aj praktických vedomostí z jednotlivých oblastí.

Keď sa na stanovištiach plnili úlohy, žiaci dostávali za svoje vedomosti a praktickú činnosť bodové hodnotenie. Po spočítaní všetkých bodov a vyhodnotení úspešnosti tried bolo poradie na prvých piatich miestach nasledovné:

1.miesto obsadila trieda Kvarta s počtom bodov 40

2.miesto si vybojovala trieda Sekunda

3.miesto patrilo triede  Príma

4.miesto sa ušlo triede Tercia

5.miesto spojené triedy VI.A a VII.A.

Hlavným cieľom nášho účelového cvičenia nebola prestíž medzi triedami, ale prevencia pred  nebezpečnými situáciami, ochrana života a zdravia, orientácia v teréne, ochrana prírody a hlavne pripravenosť do bežného života.