Vážení rodičia, milí žiaci!

Cirkevná spojená škola vo Vranove nad Topľou vydáva pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov na našej škole s účinnosťou od 1.9.2020, ktoré boli vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR  a manuálu MŠVVaŠ SR 

Otvorenie šk. roka 2020/2021 bude prebiehať v kostole sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou – Juh.

8:00 – privítanie žiakov a modlitba sv. ruženca
8:30 – slávnostná sv. omša Veni Sancte.

Žiaci 1. ročníka CZŠ sa po skončení sv. omše presunú do triedy v budove na Bernolákovej ulici č. 92, kde sa uskutoční prvé rodičovské združenie.

Účasť: maximálne 1 rodič/žiak.

Prosíme všetkých žiakov, aby pri nástupe do školy priniesli so sebou vyplnený Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do ZŠ resp. SŠ, ktorý odovzdajú triednemu učiteľovi.

Dokumenty na stiahnutie:

CZŠ

Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka ZŠ

GFA

Dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka SŠ


V čase od 2. 9. 2020 je v interiéri školy povinné používanie rúšok.

Zákonný zástupca doprevádza svoje dieťa k hlavnému vchodu. Do budovy školy NEVSTUPUJE! 

Bližšie informácie: Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia