V zmysle Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z., Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z. a Usmernenia zriaďovateľa č. 6/2020 sa uskutočnili v dňoch 28.9.2020 – 30.9.2020 voľby členov do Rady školy pri Cirkevnej spojenej škole, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou.

Novozvolenými členmi rady školy, ktorej funkčné obdobie začne 16.1.2021 sú :

Zástupca pedagogických zamestnancov CZŠ s MŠ – Mgr. Zuzana Hrubovská

Zástupca pedagogických zamestnancov gymnázia – Mgr. Jozef Tušim

Zástupca nepedagogických zamestnancov – Peter Klimčo

Zástupca rodičov žiakov materskej školy – Ing. Tomáš Oravec

Zástupca rodičov žiakov základnej školy – Ing.  Mária Tabaková

Zástupca študentov gymnázia – Bianka Kundravá

Zástupca rodičov študentov gymnázia – z dôvodu nesplnenia podmienky účasti nad 50% oprávnených voličov vyhlasuje riaditeľ školy opakovanú voľbu na deň 7.10.2020. Viac v oznámení o konaní opakovanej voľby, ktorá bude zverejnená na webovej stránke školy.

Zriaďovateľ deleguje 4 zástupcov.