Zasadnutie Rady školy pri Cirkevnej spojenej škole, Školská 650 Vranov nad Topľou sa uskutoční v piatok 23.10.2020 dištančnou formou s využitím hlasovania per rollam.

Hlavným bodom programu bude Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z.) v šk. r. 2019/2020.