Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021. Na základe tohto usmernenia sa ruší písomná forma internej časti maturitnej skúšky a interná časť maturitnej skúšky sa vykoná administratívne na základe aritmetického priemeru známok za daný predmet. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. V osemročnom vzdelávacom programe sa do aritmetického priemeru známok započítajú koncoročné známky z posledných štyroch ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.

Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 14. mája 2021.

Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 19. mája 2021.

Kompletné znenie rozhodnutia vrátane jednotlivých termínov nájdete na tomto odkaze:

https://www.minedu.sk/data/att/19039.pdf