Od stredy 28.4.2021 sa každé ráno pred vyučovaním budeme modliť deväťdňovú pobožnosť k patrónovi našej základnej školy- sv. Dominikovi Saviovi, ktorého spomienka v liturgickom kalendári vychádza každoročne na 6.mája. Pre starších študentov, ktorí budú tento týždeň stále doma na dištančnom vyučovaní, ako aj pre rodičov žiakov prinášame túto pobožnosť deviatnika v plnom znení:

Modlitba k sv. Dominikovi Saviovi

Svätý Dominik Savio, ktorý si sa pri Don Boscovi naučil kráčať cestou mladíckej svätosti, pomôž nám , aby sme ťa nasledovali v láske k Pánu Ježišovi, v úcte k Panne Márii a v horlivosti za duše, a daj, aby sme aj my chceli radšej zomrieť ako zhrešiť, a tak dosiahli naše večné spasenie. Amen.

Deväťdňová pobožnosť k nášmu patrónovi

1. deň

Svätý Dominik Savio, ty si sa s neobyčajnou vierou a láskou vinul k Pánu Ježišovi vo Sviatosti Oltárnej a neraz si upadol i do vytrženia, keď si sa mu klaňal. Vypros nám podobnú vieru a lásku, aby sme sa aj my vrúcne klaňali Sviatostnému Spasiteľovi a hodne ho do srdca prijímali.

Otče náš…, Zdravas Mária.., Sláva Otcu…

2. deň

Svätý Dominik Savio, ty si od útleho veku bol vrúcnym ctiteľom Nepoškvrnenej Matky Božej, jej si zasvätil svoje nevinné srdce a so synovskou láskou si rozširoval okolo seba jej úctu. Vypros nám milosť, aby sme synovsky milovali Nebeskú Matku, ktorá nám bude pomocnicou v nebezpečenstvách a najmä v hodine smrti.

Otče náš…, Zdravas Mária.., Sláva Otcu…

3. deň

Svätý Dominik Savio, ty si si urobil predsavzatie : “Radšej zomrieť ako zhrešiť” a hrdinsky si si zachoval nedotknutú anjelskú čistotu svojej duše. Vypros aj nám  milosť, aby sme sa podľa tvojho príkladu vyhýbali hriechu, zlým príležitostiam a a by sme si vždy zachovali túto prekrásnu cnosť.

Otče náš…, Zdravas Mária.., Sláva Otcu…

 4. deň

Svätý Dominik Savio, ty si pre slávu Božiu a pre spásu duší neváhal vystaviť nebezpečenstvu ani svoj život. Opovrhujúc všetkými ľudskými ohľadmi, neohrozene si bojoval proti preklínaniu a Božej urážke. Daj, aby sme aj my premáhali ľudské ohľady, nebojácne bránili Božie a cirkevné práva a horlivo pracovali na spáse duší.

Otče náš… , Zdravas Mária…, Sláva Otcu…

5. deň

Svätý Dominik Savio, ty si pochopil veľkú cenu kresťanského sebazaprenia, zdokonaľoval a zoceľoval si svoju vôľu konaním dobra, vediac sa pritom vždy milo usmievať. Pomáhaj aj nám ovládať naše náruživosti, znášať všetky skúšky a protivenstvá života z lásky k Bohu a žiť stále v zhode s jeho svätým zákonom.

Otče náš… , Zdravas Mária…, Sláva Otcu…

6. deň

Svätý Dominik Savio, ty si sa hrdinsky boril, aby si dosiahol kresťanskú dokonalosť, ako ti tu predkladali tvoji vychovávatelia. Daj, aby sme aj my vždy zodpovedali milosti Božej, námahám našich rodičov a vychovávateľov a aby sme vždy a všade boli smelými svedkami Ježiša Krista.

Otče náš… , Zdravas Mária…, Sláva Otcu…

7. deň

Svätý Dominik Savio, ty si okrem apoštolátu medzi svojimi spoločníkmi sníval aj o ďalekých misiách. Túžil si po návrate blúdiacich a odlúčených bratov do pravej Cirkvi a veľa si sa za to modlil. Vypros aj nám takého misionárskeho ducha. Daj, aby sme boli apoštolmi medzi svojimi bratmi vo svojom prostredí i vo svete a aby sme spolu s tebou urýchlili deň, keď sa všetci veriaci zjednotia pod vedením jediného pravého pastiera.

Otče náš… , Zdravas Mária…, Sláva Otcu…

8.deň

Svätý Dominik Savio, vzor zbožnosti, ty si každý deň plnil svoje povinnosti z lásky k Bohu, nestrácajúc pritom ani na chvíľu jas svojej radosti. Nauč nás modliť sa, konať si svedomite svoje povinnosti a chrániť sa zlého, aby sme aj my mohli s úsmevom na perách rozširovať po svete slávu Božiu.

Otče náš… , Zdravas Mária…, Sláva Otcu…

9.deň

Svätý Dominik Savio, ty si povedal : ” Chcem sa stať svätým ” a v škole svätého Jána Bosca si už ako mladík dosiahol lesk svätosti. Daj, aby sme aj my až do konca vytrvali vo svojich dobrých predsavzatiach, aby sme víťaziac nad svetom, diablom  a náruživosťami, boli živým chrámom Ducha Svätého a došli raz do večnej blaženosti.

Otče náš… , Zdravas Mária…, Sláva Otcu…