V nedeľu 23. mája 2021 katolícka cirkev slávi sviatok Zoslania Ducha svätého – Turíce, tento sviatok pripadá na 50. deň po Veľkej noci. V túto svätodušnú nedeľu oslavujeme príchod tretej Božskej osoby – Ducha Svätého.
Turíce – Pentekostes (latinské Pentekostes – z gréckeho slova a znamená Päťdesiatnica, 50 dní od Zmŕtvychvstania Ježiša Krista) majú svoj pôvod v židovskom národe. V knihe Levitikus 23,15-21, sa uvádza tento deň ako slávnosť žatvy alebo ako deň potravín. Sviatok trval len jeden deň. Žatva sa začínala po Veľkej noci a končila sa Turícami. Podľa knihy Exodus 23,16 bola to slávnosť žatvy (Dt 16,9), teda po našom dožinky. Slávnosť sa konala na 50. deň po Veľkej noci. Ináč sa tento sviatok nazýval aj sviatok týždňov, kedy sa obetovali prvotiny úrody, preto aj deň „prvotín“ (Nm 28,26). Až neskoršie sa snažili Židia dať tomuto sviatku duchovnú podstatu a začali ho označovať ako „deň vydania Zákona“.
Kresťanská cirkev pretvorila tento deň na slávnosť „založenia cirkvi“, pretože v tento deň, teda na prvé kresťanské Turíce, na 50. deň po kresťanskej Veľkej noci bol zoslaný Duch Svätý. V Skutkoch apoštolov sa uvádza: „Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.“ (Sk 2, 1- 6)
Apoštolom tu boli zoslané dary Ducha Svätého. Poznáme sedem darov Ducha Svätého: dar múdrosti, dar rozumu, dar sily, dar rady, dar poznania, dar nábožnosti a dar Božej bázne.