Téma týždňa: MILOSRDENSTVO (21.3.-25.3.2022)

Konať konkrétne skutky milosrdenstva počas celého týždňa.

Modliť sa o 15.00h Korunku Božieho milosrdenstva za Ukrajinu.

„Odrobinky“: Milosrdenstvo v mojej triede a v mojej škole – POŠTA

  • pod dohľadom triednych učiteľov (TU) si každý žiak pripraví alebo vyrobí obálku so svojím MENOM. Po spoločnej dohode s TU budú tieto obálky umiestnené na viditeľnom a dostupnom mieste v triede – viac info u TU
  • všetci učitelia budú mať tiež svoje obálky na hlavnej chodbe na nástenke
PONDELOK (21.3.2022)– nasýtiť hladných „Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ – Mt 4,4  
● Dievčatá nasýtia „pokrmom“ chlapcov – spoločná aktivita dievčat – kreativita lásky  
● V rámci medzinárodného dňa lesov – obliecť si FAREBNÉ ponožky
● Svetový deň Downovho syndrómu
UTOROK (22.3.2022)– napojiť smädných „Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky.“ – Jn 4,14    
● Chlapci uhasia „smäd“ dievčatám – spoločná aktivita chlapcov   – kreativita lásky
● Svetový deň vody – obliecť si niečo modré  
STREDA (23.3.2022)-  odieť nahých „Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, OBLEČTE si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť“ Kol 3,12  
● dnes sa špeciálne venujem POŠTE – som nápaditý pri výbere „šatstva“ – nahota toho druhého je jeho krehkosť, zraniteľnosť – obliekam ho do slova, úsmevu, pohľadu, modlitby LÁSKY
● vzájomná pomoc v učení – aby v tento deň mal každý domácu úlohu z každého predmetu, ale nie opísanú
●  dovolím tomu druhému ma „obliecť“ – teda dovolím druhým, aby mi pomohli
ŠTVRTOK (24.3.2022)–  oslobodzovať väzňov „ Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť ZAJATÝM,  že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“ Lk4,18-19  
● MODLITBA za moju triedu – navštívime kaplnku
● „oslobodiť“ svoje srdce, myseľ, ústa od nepríjemných situácií, reakcií, konfliktov vzniknutých v triede – odpúšťam
● svojím milosrdným postojom robím svet – triedu krajším
● SPOLOČNÁ AKTIVITA v triede pre podporu budovania vzťahov
● pokúsim sa oslobodzovať od zlozvyku unikať pred budovaním kamarátstiev, poznávaním spolužiakov, plnením si povinnosti – od sociálnych sieti, hier – DNES NEHRÁM HRY, NEPOZERÁM SPRÁVY, NECHATUJEM….  
PIATOK (25.3.2022)– Deň počatého dieťaťa – obliecť si niečo biele: „Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa, za proroka pre pohanov som ťa ustanovil.“ Jer 1,5  
● pripnúť si bielu stužku a dať tým najavo, že som za každý jeden počatý život. Pozrieť si film o sv. Gianne Berette Molovej
● ďakujem za dar svojho života, za rodičov, že ma prijali
● ďakujem za dar života mojich spolužiakov, učiteľov,  že ich slabosť ma posväcuje, buduje, pomáha dozrievať, avšak ich láska oživuje, prináša radosť…
● Pôst podľa vlastného výberu – za všetky tehotné ženy, ktoré utekajú pred vojnou
● venujem sa pošte – budujem VZŤAHY