TÝŽDEŇ SVÄTOSTI- 4.4-8.4.2022

 • Týždeň so svätými, identifikovanie sa so svojimi patrónmi (krstnými, birmovnými)

 „Odrobinky“:

PONDELOK (4.4.2022)-  „Rande s patrónom“

 • Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Nebeský otec (Mt 5,48)
  •  deň s krstným alebo birmovným patrónom
  •  stiahnem si obrázok svojho patróna na plochu mobilu a PC
  •  Prečítam si životopis svojho patróna, vytlačím si ho spolu s fotkou (príprava na nástenku svätých)
  •  V triede sa rozprávame o zaujímavostiach zo života našich patrónov
  •  Celý deň sa modlím k svojmu patrónovi a prosím ho o pomoc.

UTOROK (5.4.2022)-  OSOBNÉ POSVÄCOVANIE

Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? (1 Kor 3,16)

 •  Adorácia pre 2. stupeň gymnázia- 3. vyučovacia hodina
 •  Venujem čas modlitbe a stíšeniu sa, napr. v školskej kaplnke pred, po vyučovaní a počas prestávok
 •  Venujem čas čítaniu Sv. Písma (5-10 minút)
 •  Urobím konkrétny skutok dobročinnej lásky

STREDA (6.4.2022)- NÁSTENKA SVÄTÝCH

Buďte svätí, lebo ja, Pán, som svätý, ja som si vás oddelil od národov, aby ste boli moji (Lv 20,26)

 •  Každá trieda si urobí Nástenku svätých. Každý žiak pripne obrázok a životopis svojho patróna na nástenku
  •  Predstavujeme svojich patrónov navzájom- žiaci učiteľom, učitelia žiakom
  •  Modlime sa v triedach za svätosť
  •  Svätosť ako výzva pre každého- uvedomovať si, že aj ja môžem byť svätý

ŠTVRTOK (7.4.2022)-  DEŇ S PATRÓNMI ŠKOLY A SV. JÁNOM DE LA SALLE

„Radšej zomrieť ako zhrešiť!“ (Sv. Dominik Savio)

„Človek s dobrotivým, dúfajúcim srdcom je slobodný. Pretože dokáže dávať, dostáva; pretože dúfa, miluje. Jeho konanie je veľkým výkrikom v Božích ušiach.“ (S. František z Assisi)

Milujte sa navzájom Kristovou láskou a lásku, ktorú máte v srdciach prejavujte aj navonok“ (Sv. Klára z Assisi).

„Chceme, aby bola Panna Maria kráľovnou a učiteľkou v našich školách.“ (Sv. Ján De La Salle)

 •  Prečítam si životopisy patrónov našej školy- Sv. Dominika Savia, sv. Františka z Assisi, sv. Kláry z Assisi
  •  Zapíšem si aspoň dve myšlienky patrónov školy do zošita, na špeciálny papier, do PC alebo mobilu, pošlem ich niekomu
  •  Triedy s triednymi učiteľmi sa odfotia pri soche sv. Františka z Assisi
  •  Prečítať si životopis sv. Jána De La Salle- patróna katolíckych učiteľov
  •  Pomodlím sa za učiteľov katolíckych škôl

PIATOK (8.4.2022)-  DEŇ SO SLOVENSKÝMI SVÄTCAMI

Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo (Sk 10,34-35)

 • Zistiť si veci zo života slovenských svätých a blahoslavených- sv. Bystríkovi, sv. Gorazdovi, Sv. Cyrilovi a Metodovi, Sv. Košických mučeníkoch, sv. Vavrincovi, bl. Petrovi Pavlovi Gojdičovi, bl. Vasiľovi Hopkovi, bl. Anke Kolesárovej, bl. Sáre Salkaháziovej, bl. Zdenke Schelingovej, bl. Titusovi Zemanovi, bl. M. T. Trčkovi, bl. Miriam Terézii Demjanovičovej
 • Urobiť si v PC koláž týchto svätých, na hodinách KNB (môže to byť aj na iných hodinách) predstaviť týchto svätých
 •  Modliť sa k týmto svätým a blahoslaveným
 • Modlitba za Slovenský národ
 • Prosba o osobnú svätosť- môj cieľ
 • Poďakovanie za svätých, za týždeň svätosti piesňou Nad Slovenskom znie: