Aj keď nám počasie  veľmi neprialo, my sme to nevzdali a praktickú časť účelového cvičenia sme zrealizovali v priestoroch našej školy na RO. Keďže praktickej časti predchádzala tá teoretická, dnes si naši žiaci overili nadobudnuté vedomosti zo štyroch oblastí, konkrétne:

1️⃣ Riešenie mimoriadnych situácií  – civilná ochrana
2️⃣ Zdravotná príprava
3️⃣ Pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana
4️⃣ Dopravná výchova a výchova k bezpečnému správaniu.

Vedieť sa správne rozhodnúť v krízovej situácii, pri vyhlásení požiaru, či poskytnúť prvú pomoc, to všetko si žiaci mohli v dnešný deň precvičiť. Tento spoločný program bol príležitosťou aj pre utužovanie vzťahov v triedach, pričom samozrejme nechýbala ani radosť a dobrá nálada.