V zmysle Metodického usmernenia č.15/2005-R z a po konzultácii s RÚVZ vo Vranove nad Topľou riaditeľ Cirkevnej spojenej školy, Školská 650, Vranov nad Topľou prerušuje výchovno-vzdelávací proces a vyhlasuje chrípkové prázdniny v MŠ a na I. stupni CZŠ sv. Dominika Savia (I. až IV. ročník, budova na Bernolákovej ulici č. 92) v termíne od 6.2.2024 do 12.2.2024.

Nástup žiakov do školy je 13.2.2024.

Zvyšné ročníky sa zatiaľ učia v štandardnom režime.