V súlade s vyhláškou č. 224/2022 Z. z. o strednej škole na tomto mieste zverejňujeme 7 dní pred termínom konania maturitnej skúšky maturitné zadania/témy ústnej formy internej časti maturitnej skúšky predmetov, z ktorých sa v tomto šk. roku koná UFIČ MS.

Tieto informácie sú zverejnené  s cieľom poskytnúť žiakom posledných ročníkov informáciu o tematickom zameraní úloh v jednotlivých maturitných zadaniach.

Zverejnenie maturitných zadaní neznamená zverejnenie konkrétnych úloh, obrázkov, grafov, máp alebo literárnych ukážok, ale poskytnutie informácie o skladbe zadania t. j. len o názvoch príslušných tém a o všeobecnom obsahovom vymedzení úloh a informácie o zameraní jednotlivých úloh z hľadiska požadovaných myšlienkových operácií, kompetencií a metód vykonania maturitnej skúšky.

Maturitné zadania – ANJ

Maturitné zadania – BIO

Maturitné zadania – DEJ

Maturitné zadania – FYZ

Maturitné zadania – GEO

Maturitné zadania – CHE

Maturitné zadania – MAT

Maturitné zadania – OBN

Maturitné zadania – SJL