Naša škola tvorí kresťanské spoločenstvo, ktorého hodnoty sú pevne zakorenené v biblickom učení, vďaka čomu všetci jeho členovia majú príležitosť naplniť svoj Bohom daný potenciál. Naším poslaním je učiť sa, tešiť sa a dosahovať výsledky v starostlivej kresťanskej komunite, ktorá rozvíja plný potenciál a vzájomnú úctu ku všetkým.

Vzhľadom k tomu je víziou našej školy naplniť slová evanjeliá: “ Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“ (Flp 4,13)

Naša inkluzívna cirkevná škola má za cieľ naplniť potenciál všetkých – tak žiakov ako aj ich učiteľov. Spolupracujeme na tom, aby sme na základe našich spoločných kresťanských hodnôt otvorili mysle a rozšírili obzory nás všetkých. Usilujeme sa o dokonalosť prostredníctvom inšpiratívneho a kreatívneho vzdelávacieho prostredia, pomocou ktorého poskytujeme každému členovi našej komunity pozitívny rozvoj založený na potrebách súčasného sveta.

V snahe dosiahnuť túto víziu, prácu v našej škole charakterizujú nasledujúce oblasti:

Profesionalita v CSŠ:

 • každý deň sa naučíme aspoň jednu novú vec, čím rozvíjame prirodzený zmysel pre zvedavosť,
 • všetci preberáme zodpovednosť za svoje učenie (sa),
 • vieme, že každý robí chyby, ale trváme na tom, aby sme sa z nich poučili,
 • prichádzame dobre pripravení na všetky hodiny, kde vyučujeme a pestujeme kresťanské hodnoty,
 • milujeme byť kreatívni, nezávislí a myslieť mimo rámca.

Spolupráca v CSŠ:

 • vieme pomáhať, ale, ak treba, nehanbíme sa aj prosiť o pomoc,
 • spoluprácou s rôznymi komunitami vytvárame priestor pre realizáciu našich nápadov,
 • ceníme si rozmanitosť názorov a hľadanie spoločného konsenzu,
 • pomáhame si navzájom dodržiavať dohody
 • „silnejší“ sa snažia vždy pomôcť „slabším“.

Rešpekt v CSŠ:

 • správame sa k iným tak, ako by sme chceli, aby sa oni správali k nám,
 • zdravíme sa navzájom,
 • vážime si zdravý životný štýl a svet, v ktorom žijeme,
 • hovoríme spolu pekne a často aj o sebe rešpektujúc osobnú hodnotu každého z nás,
 • pamätáme na dobré správanie, aj keď sme „mimo domu“,
 • rešpektujeme ak niekto povie „Dosť, nevládzem!“.

Boh stvoril všetkých ľudí a stvoril ich inak z dôvodov a účelu, ktorým možno nerozumieme. Bez ohľadu na to, ako vnímame iných ľudí, sú to Božie výtvory a je Božou vôľou, aby sme každému preukazovali úctu.

Keďže Boh je tvorivý, zaviazali sme sa rozvíjať tvorivé prostredie pre našich žiakov. Boh povzbudzuje ľudí, aby dosiahli svoj plný potenciál, ktorý zahŕňa rast v múdrosti aj vo vzťahu s Ním.

„Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“ (Mt 19, 14)