Názov projektu: Learning for better teaching (Učenie pre lepšie vzdelávanie)

Číslo zmluvy projektu: 2016-1-SK01-KA101-022255

Trvanie projektu: 1.9.2016 – 31.8.2017

Rozpočet projektu: 12 850€

Hlavným cieľom tohto projektu bolo pripraviť sériu vzdelávacích aktivít pre učiteľov cudzích jazykov našej školy. V 12-mesačnom projekte bolo celkovo zapojených 5 účastníkov – troch učiteľov angličtiny, jeden učiteľ geografie a jeden učiteľ sociálnych a mediálnych štúdií. Všetci účastníci boli učitelia našej školy, kde učia už pár rokov. Učitelia absolvovali dvoj alebo jednotýždňové vzdelávacie aktivity v rôznych krajinách EÚ ako napr. Anglicko, Írsko, Cyprus. Kurzy zahŕňali oblasti ako napr. jazykový rozvoj, oblasti metodológie ako aj využívanie IKT.

Sme presvedčení, že tento projekt priniesol množstvo pozitív pre rozvoj účastníkov a žiakov našej školy. Tento projekt prispel k zvýšeniu profesionálneho výkonu samotných účastníkov, a to predovšetkým rozvojom ich jazyka a kooperatívnych zručností. Okrem toho celá škola mala veľký úžitok zo zdieľania osvedčených postupov a iných nápadov získaných účasťou na vzdelávacích aktivitách, čo znamená, že aj ďalší učitelia našej školy mali priamy prínos z realizácie tohto projektu.

Správy účastníkov: