Názov projektu: Aj vzdelanie môže byť atraktívne

Číslo zmluvy projektu: 2017-1-SK01-KA101-035081

Trvanie projektu: 9.11.2017 – 8.11.2018

Rozpočet projektu: 15 420€

Projekt Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou, bol predložený na schválenie pod názvom Aj vzdelanie môže byť atraktívne. Primárnym cieľom nášho projektu bolo pripraviť kvalitné vzdelávacie aktivity pre pedagógov na našej škole. V období trvania projektu sme pre 6 účastníkov starostlivo vybrali také vzdelávacie aktivity, ktoré by mali priniesť našej škole, študentom, ale i širokému okoliu čo najväčší prínos a efektívne využitie získaných poznatkov a zručností. Vybraní účastníci vzdelávania boli z oblastí cudzích jazykov, geografie, občianskej náuky, pedagógov predprimárneho vzdelávania a tiež zástupca vedenia školy. Všetci účastníci projektu boli v čase realizácie pedagogickými zamestnancami našej školy a mali za sebou niekoľkoročné skúsenosti z oblasti výchovy a vzdelávania.

Vybrané vzdelávacie kurzy pokrývali základné oblasti ako rozvoj cudzích jazykov, využívanie informačných a komunikačných technológií, metodológia a samozrejme výmenu poznatkov dobrej praxe medzi jednotlivými pedagógmi. Tento projekt priniesol pozitívnu zmenu v oblasti rozvoja a participácie a zviditeľnenia sa našej školy v očiach širokej odbornej i laickej verejnosti.

Výsledný úžitok a efekt z preberania a zdieľania výsledkov dobrej praxe, nové a nové nápady, myšlienky, získané počas vzdelávacích aktivít znamenali významný prínos aj pre pedagógov, ktorí nemali možnosť vycestovať a zažiť na vlastnej koži atmosféru takejto cezhraničnej spolupráce. Získanie nových zručností bolo podložené certifikátom (Europass – Mobilita), ktorý je užitočný pre kariérny rast účastníkov.

Vybrané kurzy podporovali zdieľanie a výmenu postupov medzi účastníkmi, čím prispeli k širšiemu chápaniu vzdelávania v celej Európe.

Správy účastníkov: