Názov projektu: Vzdelaní učitelia pre modernú školu

Číslo zmluvy projektu: 2019-1-SK01-KA101-060067

Trvanie projektu: 1.9.2019 – 31.8.2022

Rozpočet projektu: 18 535€

Hlavným cieľom tohto projektu bolo pripraviť kvalitné vzdelávacie aktivity pre pedagógov na našej škole. V období trvania projektu sme pre 8 účastníkov (5 mužov/3ženy) starostlivo vybrali také vzdelávacie aktivity v krajinách ako Cyprus, Taliansko, Španielsko, Chorvátsko a Švédsko, ktoré priniesli našej škole, študentom, ale i širokému okoliu významný prínos a efektívne využitie získaných poznatkov a zručností. Vybraní účastníci vzdelávania boli z oblastí cudzích jazykov, geografie, občianskej náuky, pedagógov primárneho vzdelávania, sekundárneho vzdelávania a tiež zástupca vedenia školy.

Všetci účastníci projektu boli pedagogickými zamestnancami školy a mali za sebou niekoľkoročné skúsenosti z oblasti výchovy a vzdelávania. Vybrané vzdelávacie kurzy pokrývali základné oblasti ako rozvoj cudzích jazykov, využívanie informačných a komunikačných technológií, metodológia, práca s problémami správania žiakov, minoritami a samozrejme výmenu poznatkov dobrej praxe medzi jednotlivými pedagógmi. Práve tento projekt priniesol pozitívnu zmenu v oblasti rozvoja a participácie a zviditeľnenia sa našej školy v očiach širokej odbornej i laickej verejnosti.

Výsledný úžitok a efekt z preberania a zdieľania výsledkov dobrej praxe, nové a nové nápady, myšlienky, získané počas vzdelávacích aktivít predstavovali prínos aj pre pedagógov, ktorí nemali možnosť vycestovať a zažiť na vlastnej koži atmosféru takejto cezhraničnej spolupráce.

Získanie nových zručností bolo podložené certifikátom (Europass – Mobilita).

Osobnostný rozvoj jednotlivých pedagógov, ale aj nespochybniteľný prínos pre školu ako inštitúciu bude slúžiť ako dobrý príklad do budúcnosti pre prípravu nových projektov, tak, aby čo najviac pedagógov mohlo v rámci programu Erasmus+ vycestovať do krajín EÚ a načerpať tak nápady, ktoré budú slovenské školstvo približovať k tomu európskemu.

Správy účastníkov: