Názov projektu: Motivation by innovation (Motivovaní inováciami)

Číslo zmluvy projektu: 2016-1-DK01-KA219-022338

Trvanie projektu: 1.9.2016 – 31.8.2019

Rozpočet projektu: 24 895€

Hlavná myšlienka projektu bola založená na potrebe implementácie nových a inovatívnych prístupov na našich školách. Keďže každá partnerská škola pochádzala z iného regiónu EÚ s inou úrovňou rozvoja, existoval široký priestor na vzájomnú spoluprácu a výmenu osvedčených postupov. Rovnako tak každý partner prejavil vôľu prispieť k zvýšeniu úrovne internacionalizácie našich škôl a zvýšiť ich európsky rozmer.

Myšlienka projektu bola od samého začiatku preberaná a rozvíjaná prostredníctvom množstva rozhovorov a diskusií realizovaných v rámci platformy eTwinning, kde sme našli aj partnerské školy. Dospeli sme k záveru, že každá partnerská škola mala (v tom čase) nový a inovatívny prístup, ktorý sa ostatní mohli naučiť a začleniť ho do svojich vlastných školských osnov. Program jednotlivých stretnutí na partnerskej škole bol vždy naplánovaný s myšlienkou podpory spolupráce a posilnenia kritického myslenia všetkých účastníkov.

Hlavnými aktivitami projektu boli vzdelávacie/vyučovacie/výcvikové aktivity pre učiteľov aj pre študentov. Počas týchto stretnutí sa študenti zúčastnili rôznych tematických workshopov (niektoré súvisiace s IKT, niektoré s odborným zameraním). Pre učiteľov bol vždy pripravený tematický workshop, kde sa ich hostitelia podelili o svoje osvedčené postupy a predstavili nové a inovatívne pedagogické postupy a metodiky.

Na samom začiatku ako aj na konci projektu boli dve nadnárodné stretnutia v Portugalsku a v Dánsku. Okrem toho sa podarilo zrealizovať aj 5 mobilitných stretnutí so žiakmi, a to v každej z partnerských krajín (Dánsko, Portugalsko, Turecko, Poľsko, Slovensko).

Správy účastníkov: