Názov projektu: Be allies, not bullies (Buď priateľ, nešikanuj)

Číslo zmluvy projektu: 2018-1-SK01-KA229-046275

Trvanie projektu: 1.9.2018 – 30.6.2021

Rozpočet projektu: 34 770€

Projekt medzinárodného partnerstva s názvom Be Allies, Not Bullies bol v čase jeho plánovania braný ako odpoveď na potrebu zlepšenia úrovni inovatívnych pedagogických postupov vo vzdelávaní s osobitným dôrazom na vzťahy medzi študentami. Aj keď sa ľudstvo úspešne presunulo do 21. storočia, ktorému dominujú moderné technológie a využívanie sociálnych sietí tak v osobnom živote ako aj vo vzdelávaní, problematika zdravých vzájomných vzťahov ostala rovnako aktuálna. Aj napriek progresu a rozvoju vzdelávacích systémov založených na využívaní moderných metodík a progresívnych nástrojov IKT, šikana v školskom prostredí ako problém stále existuje. Dôležitejšia je skutočnosť, že vďaka dostupnosti moderných technológií získala nové formy ako napr. kyberšikana a pod.

Týmto projektom, ktorý vznikol ako výsledok spoločnej diskusie v prostredí eTwinning, sme mali za cieľ využiť vedomosti a osvedčené postupy 6 projektových partnerov (Dánsko, Grécko, Portugalsko, Slovensko, Taliansko, Turecko) týkajúce sa inovatívnej pedagogickej praxe v oblasti boja proti šikane predovšetkým prevenciou a identifikáciou prejavov intolerancie na školách. V tomto duchu sme sa snažili podporiť spoločné učenie a zdokonaliť schopnosti kritického myslenia, tvorivého myslenia a riešenia problémov medzi našimi študentami a aktívne ich zapojiť do procesu učenia sa a prevziať zaň aj vlastnú zodpovednosť.

Hlavným cieľom tohto projektu bol boj proti šikanovaniu a snaha predchádzať mu. Našou snahou bolo vytvoriť podmienky pre účastníkov projektu, v ktorých by si mohli na vlastnej koži vyskúšať všetky roly a pozície osôb zapojených do procesu šikanovania, a tým poukázať na deštruktívny aspekt takéhoto správania sa.

Projekt bol pôvodne navrhnutý na 24 mesiacov s jedným tematickým stretnutím v každej zo šiestich partnerských škôl. Z dôvodu nástupu pandémie COVID-19 bol projekt predĺžený o 10 mesiacov, no aj napriek tomu sa nepodarilo zrealizovať 2 stretnutia tradičným osobným stretnutím v partnerských školách. Tieto aktivity preto prebiehali virtuálnou formou.

Cieľovou skupinou tohto projektu boli predovšetkým žiaci vo veku 12-17 rokov (cca. 2 500) a učitelia z partnerských škôl a iných príbuzných inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni.

Vďaka práci v zmiešaných medzinárodných skupinách si účastníci projektu vyskúšali tak povediac na vlastnej koži čo to v praxi znamená „spoločná Európa“, ktorá v sebe nesie aj nutnosť komunikácie v cudzom jazyku, ktorým pre tento projekt bola angličtina.

Správy účastníkov: