Názov projektu: Literacies at the service of integration and citizenship (Gramotnosť v službách integrácie a občianstva)

Číslo zmluvy projektu: 2020-1-SK01-KA229-078240

Trvanie projektu: 1.9.2020 – 31.8.2023

Rozpočet projektu: 35 610€

Projekt Erasmus, ktorý sa uskutočnil medzi Slovenskom, Portugalskom, Talianskom, Španielskom a Francúzskom, bol zameraný na podporu čítania a literárnych zručností v súčasnej spoločnosti. Vychádzajúc z transformácií v spôsobe prístupu k informáciám a vedomostiam, ako aj z nárastu digitálnej a mediálnej gramotnosti, projekt reagoval na všeobecný pokles čitateľov kníh v týchto krajinách a snažil sa túto situáciu zvrátiť.

Projekt mal za cieľ rozvíjať zručnosti v oblasti čítania, informačnej a mediálnej gramotnosti u žiakov vo veku 12 až 15 rokov čo sa mu do veľkej miery aj podarilo. Aktivity projektu zahŕňali rôzne iniciatívy na podporu čítania, ako napríklad každodenné čítanie počas desaťminútovej prestávky. Rovnako sa žiaci pomocou osobitne vybraných literárnych diel zaoberali témou holokaustu a vytvárali digitálne obsahy, ako sú e-knihy, podcasty, videá a knižné upútavky.

Medzi hlavné ciele projektu patril rozvoj informačnej a mediálnej gramotnosti a teda, aby žiaci dokázali kriticky vnímať mediálne správy a rozoznávať spoľahlivé informácie od falošných. Snahou projektu bolo povzbudiť mladých ľudí k etickému a zodpovednému využívaniu médií a sociálnych priestorov pre interakciu a komunikáciu s cieľom produkovať, komunikovať a zúčastňovať sa na verejnom živote.

Projekt bol založený na spolupráci a zdieľaní osvedčených postupov medzi školami a ich knižnicami zapojenými do projektu. Ďalším cieľom bolo zvýšiť počet čitateľov v školách resp. školských knižniciach a propagovať inklúziu a multikulturalizmus prostredníctvom literatúry a čítania. Jedným z výsledkov aktivít projektu bolo publikovanie knihy, v ktorej každá krajina vytvorila časť príbehu na pokračovanie v anglickom jazyku.

Hlavnými aktivitami projektu boli zlepšenie čitateľskej aktivity žiakov, rozvoj informačnej a mediálnej gramotnosti, ako aj kultúrna výmena a porozumenie medzi partnermi zo spolupracujúcich krajín. Projekt tiež prispel k podpore zapojených školských knižníc a zabezpečí rozšírenie osvedčených postupov v oblasti literárnej a digitálnej gramotnosti.

Správy účastníkov: