Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou

Plán duchovných akcií a aktivít v školskom roku 2020/2021

 1. Mesačné duchovné obnovy pedagogických zamestnancov školy.

T:  september – december: pondelok po prvom piatku o 14.30 h  

Miesto: kostol sv. Františka    

január – jún: náhrada vo forme duchovných cvičení         Z: ThLic. Albičuk, PhD.

 • Duchovné cvičenie pedagogických zamestnancov školy.

T: Marec 2021 (5.-7.3.2021 al. 19.-21.3.2021)

Miesto: Penzion Augustineum, Bardejovské Kúpele         Z: ThLic. Albičuk, PhD., riaditeľ školy

 • Duchovná obnova tried – kvarta,oktáva, III. AG, IV. AG

T: I. polrok šk. roka 2020/2021             

Miesto: jedáleň na Bernolákovej 92                                      Z: Mgr. Bodnár, Mgr. Melkovič

       Kvôli súčasnej epidemiologickej situácii to budú max. jednodňovky, alebo nebudú vôbec. Dohoda

       operatívna.

 • Pre žiakov kvinty, sexty a II.AG zorganizovať duchovnú obnovu zameranú na vzťahy medzi mladými ľuďmi. Ponúkli nám tri dvojdňové termíny v apríli- júni 2021

T: apríl- jún 2021                                                                     Z: Mgr. Haňov, tr. učitelia.

Miesto: Vysoká nad Uhom

 • Adorácie pred Eucharistiou v priestoroch gymnázia.

T: priebežne, štvrťročne (november, január, marec, jún)                  Z: Mgr. Haňov, kaplán M. Bodnár

 • Týždenné sv. omše: Školská – štvrtok (G, II. st. OG)  piatok (ZŠ, I. st. OG) o 7.55 h

                                       Bernolákova – utorok (7.55 h)

       T: v texte                                                                               Z: Školská: Mgr. Bodnár, ThLic. Albičuk, PhD.

                                                                                                                  Bernolákova: Mgr. Melkovič

       Minimálne prvé dva septembrové týždne kvôli súčasnej epidemiologickej situácii sv. omše v škole nebudú. 

       Potom sa uvidí. Liturgickú prípravu sv. omší má na starosti Mgr. Haňov, spev vo štvrtky dievčatá z kvinty

       a III.AG, v piatky Mgr. Majcherová.

 • Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred prvým piatkom v škole:

Školská – štvrtok od 9.00 hod.

                                                                                                      Bernolákova – utorok po sv. omši                        

      T: v texte                                                                                Z: duchovný správca školy, kapláni

 • Prípravu na sv. omše v škole má na starosti každá trieda:                                lektori – učitelia

                                                              desiatok ruženca, prosby, obetné dary – žiaci

T: v texte                                                                                            Z: podľa rozpisu

 • Sv. omše v prikázané sviatky a sviatky školy v kostole sv. Františka.

Zabezpečenie sv. omší:

sv. František z Assisi – 05.10.2020 (pondelok) – RO

Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 08.12.2020 (utorok)-  RO- po sv. omši kinofilm Fatima

sv. Dominik Savio, 06.05.2021 (štvrtok) – Bernolákova

Nanebovstúpenie Pána 13.05.2021 (štvrtok) – RO

Božie Telo  03.06.2021 (štvrtok) – RO

Záver školského roka 29.06.2021 (utorok) – RO

 1. Počas celého školského roka modlitba desiatku sv. ruženca pred vyučovaním i pred sv. omšou, úmysel – za cirkevné školy v Košickej arcidiecéze a za zdravie a Božie požehnanie pre emeritného o. Arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča. Školy sú v rozpise ABŠÚ. Zakomponovať aj do prosieb.

       T: v texte                                                                                     Z: vyučujúci, triedy

       Je potrebné zabezpečiť dochvíľnosť žiakov, dôstojnosť modlitby i posvätné ticho pred modlitbou.

 1. Pred slávnostnou sv. omšou modlitba celého ruženca.

T: v texte                                                                                     Z: vyučujúci náboženstvo

 1. V organizačnej zložke gymnázium pred sviatkom sv. Františka modliť sa deviatnik k svätcovi a patrónovi školy.

T: od 26. septembra 2020                                                         Z: všetci učitelia 

 1. Sviatok sv. Františka z Assisi – patróna gymnázia. Sv. omša v kostole sv. Františka, akadémia

T: 05. 10. 2020 (pondelok), 8.00.- sv. ruženec, 8.30 h- sv. omša, po nej akadémia a náhradný program.

                                                                                                               Z: duchovný správca, riaditeľ školy,

                                                                                                              Mgr. Klaciková

 1. V októbri, mesiaci Panny Márie ružencovej, spoločná modlitba sv. ruženca s krátkym rozjímaním v rámci projektu Milión detí sa modlí ruženec.

T:   18. 10. 2020 o 9.00 h (nedeľa) –  vo farnostiach              Z: vyučujúci náboženstvo

Žiaci našej školy patriaci do farnosti Vranov- juh sa budú modliť sv. ruženec od 9.00h

v Kostole sv. Františka z Assisi vo Vranove- juhu.                                                

 1. V októbri (misijný mesiac) beseda s účastníkom zahraničných misií- Sr. Anna- misionárka z Haiti

T: október 2020                                                                   Z: ThLic. Albičuk, PhD. a RŠ

 1. Pred sviatkom Dušičiek motivovať žiakov a učiteľov k svätej spovedi a možnosti získať odpustky pre duše v očistci. (Posledný deň v škole 28.10.2020- streda, nástup- 2.11.2020- pondelok)

T: október 2020                                                                     Z: duchovný správca, vyučujúci náboženstvo

 1. V oktáve Dušičiek návšteva cintorína (podľa možností).

T: november 2020                                                                 Z: vyučujúci náboženstvo a triedni učitelia

 1. Na začiatku adventu požehnanie adventných vencov.

T: 1. adventná nedeľa (29.11.2020)                                                     Z: duchovný správca, triedni učitelia

 1. Sv. Mikuláš.

T: 06. 12. 2020 (nedeľa)- Tento šk. rok nebude misijný jarmok, v pondelok 7.12. deti dostanú počas vyučovania mikulášsky darček.                                                                                                       Z: všetci učitelia

 • Pred odchodom na vianočné prázdniny priblížiť význam a atmosféru Vianoc vianočným programom

T: december 22. 12. 2020 (utorok)                                           Z: vybraní učitelia  

 • Po sviatku Troch Kráľov posviacka priestorov školy po jednotlivých častiach.

T: Školská: 11. 01. 2021 (pondelok) o 7.55 h- bohoslužba slova                   

           Bernolákova 12.01.2021(utorok po sv.omši)                   Z: duchovný správca, poverení kňazi

 • Popolcová streda. Bohoslužba slova a popolec v škole nebude. Žiaci pôjdu do farností.

T: 17.02.2021 o 7.55 (pred jarnými prázdninami)                             

 • V pôste spoločná modlitba krížovej cesty.

T:  určí sa aktuálne                                                                   Z: vyučujúci náboženstvo

 • Slávnosť prvého svätého prijímania žiakov školy.  

T: určené termíny vo farnostiach                                                         Z: farskí kňazi

 • Pred sviatkom sv. Dominika Savia – patróna CZŠ – modliť sa deviatnik k svätcovi.

T: od 28. apríla 2021 (streda)                                                              Z: všetci vyučujúci na ZŠ

 • Sviatok patróna školy, sv. Dominika Savia,  sv. omša v Kostole sv. Františka.

T: 06. 05. 2021 (štvrtok) o 8.00 ruženec, 8.30- sv.omša   , po nej náhradný program     Z: I. st. ZŠ

 • Májová pobožnosť k Panne Márii – v rámci vyučovania náboženstva.

T: máj 2021                                                                                Z: vyučujúci náboženstvo

 • Nanebovstúpenie Pána. Sv. omša kostol sv. Františka.

T: 13. 05. 2021, 8.00 h- sv.ruženec, 8.30- sv.omša                             Z: duchovný správca, riaditeľ školy

 • Slávnosť Tela a Krvi Kristovej – slávnosť v okolí kostola sv. Františka. (Oltáriky pri kostole)

T: 03. 06. 2021 o 8.00 h- ruženec, 8.30h- sv. omša                                           Z: duchovný správca                                                   

 • Záver školského roka – sv. omša a Te Deum v kostole sv. Františka.

T: 29. 6. 2021 (utorok)   8.00 h- ruženec, 8.30h- sv. omša                Z: duchovný správca, RŠ, TU

 • Zapojiť sa do arcidiecéznej súťaže katolíckych škôl Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!

T: podľa propozícií súťaže                                                    Z: Mgr. Haňov

 • Zapojiť žiakov do celoslovenskej súťaže Biblická olympiáda.

T: podľa propozície súťaže                                                     Z: Mgr. Haňov

 • Zapojiť žiakov ZŠ do celoslovenskej výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže.

T: podľa propozície súťaže                                                     Z: vyučujúci výtvarnú výchovu a náboženstvo

Prerokované v PK katolíckeho náboženstva dňa  ..3.9.2020..

Za PK katolíckeho náboženstva spracoval: Mgr. Matúš Haňov