V zmysle zákona NR SR 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 415/2021 Z. z. a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 27.1.2022 riaditeľ školy určuje podmienky prijatia na štúdium do prvého ročníka 8-ročného študijného odboru:

Gymnázium  8-ročné štúdium   –    17 žiakov  (1 trieda)

  1. Prijímaciu skúšku je povinný vykonať každý žiak piateho ročníka, ktorý má riadne zaregistrovanú prihlášku v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z.
  2. Prihlášku je nutné doručiť v termíne do 20.3.2022.
  3. Termín prijímacej skúšky – 1. kolo: 2.5.2022 (1. termín), 9.5.2022 (2. termín)
  4. Začiatok prijímacej skúšky je o 8.00 hod. v budove školy Školská 650, Vranov nad
    Topľou.
  5. V školskom roku 2022/2023 otvoríme 1 triedu. Celkový počet žiakov, ktorých
    môžeme prijať je 17.