RADA ŠKOLY

V zmysle § 25 ods. 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola na našej škole ustanovená Rada školy, ktorej funkčné obdobie sa začalo 16.1.2021, v tomto zložení:

ThLic. Štefan Albičuk, PhD. – zástupca zriaďovateľa
Mgr. Miroslav Jacko – zástupca zriaďovateľa
Mgr. Marianna Harvanová  – zástupca zriaďovateľa
Ing. Mária Helmeczyová – zástupca zriaďovateľa

Mgr. Jozef Tušim – zástupca pedagogických zamestnancov – gymnázium
Mgr. Zuzana Hrubovská – zástupca pedagogických zamestnancov – CZŠ s MŠ
Peter Klimčo – zástupca nepedagogických zamestnancov školy
Ing. Tomáš Oravec – zástupca rodičov – MŠ
Ján Hoľko, Dis.art – zástupca rodičov – gymnázium
Ing. Mária Tabaková – zástupca rodičov – ZŠ
Bianka Katarína Kundravá – zástupca žiakov gymnázia

Kontak na Radu školy:
Rada školy pri Cirkevnej spojenej škole
Školská 650
09302 Vranov nad Topľou